Archive for ธันวาคม 2015

การสมัครเข้าร่วมการอบรมเกณฑ์ EdPEx ประจำปี พ.ศ. 2559

Download
- แบบฟอร์มการสมัคร

กรุณา Scan แบบฟอร์มการสมัครพร้อมลายเซ็นส่งไปยัง กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทาง E-mail : edpexproject@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559ทั้งนี้ สกอ. จะ Update ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมการอบรม ครั้งต่อไป ในวันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น.

ประกาศรายชื่อหน่วยงานฯ
- รุ่นที่ 1 (ปิดรับสมัคร)
- รุ่นที่ 2 (ปิดรับสมัคร)
- รุ่นที่ 3 (ปิดรับสมัคร)

สำหรับท่านที่มีรายชื่อเข้าร่วมอบรม ทางสกอ. จะได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ให้ทางอีเมล์ของแต่ละท่านต่อไป


-------------------------------------------------------------------------------------------
FQA
Q: จะส่งเข้าร่วมหน่วยงานละ 1 หรือ 2 ท่านได้หรือไม่
A: ไม่ได้ ต้องครบ 3 ท่าน เนื่องจากในการอบรมจะมีกิจกรรม workshop ที่ต้องระดมความเห็นจากสมาชิกในหน่วยงาน

Q: จะแยกการส่งผู้เข้าร่วมอบรม 3 คน โดยส่งรุ่นละ 1 คน แต่ส่งทั้ง 3 รุ่นได้หรือไม่
A: ขอให้ท่านส่งในนามหน่วยงาน หน่วยงานละ 3 ท่าน ไม่ควรแยกผู้เข้าร่วมอบรม เนื่องจากในการอบรมจะมีกิจกรรม workshop ที่ต้องระดมความเห็นจากสมาชิกในหน่วยงาน

Q: จะส่งผู้เข้าร่วมเป็นผู้แทนจาก 9 คณะวิชาได้หรือไม่
A: ขอให้ท่านส่งในนามหน่วยงาน หน่วยงานละ 3 ท่าน เนื่องจากในการอบรมจะมีกิจกรรม workshop ที่ต้องระดมความเห็นจากสมาชิกในหน่วยงาน
ทั้งนี้ หากมีคณะวิชาของมหาวิทยาลัยมีจำนวนมากที่สนใจ อาจเรียนเชิญวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้ที่มหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถให้ความรู้ได้ครบทุกหน่วยงาน ซึ่งทางวิทยากรของสกอ. ยินดีที่จะเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย-------------------------------------------------------------------------------------------
กติกาในการสมัคร
สกอ.ได้ปรับวิธีการรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้หน่วยงานทางการศึกษาที่สนใจนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การได้มีโอกาสเข้าร่วมรับการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสมัครได้โดยตรงในนามของคณะวิชาเอง หรือผ่านสถาบัน (จากเดิมที่ส่งเรื่องให้เฉพาะส่วนกลางของสถาบันเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก)  โดยมีกติกาในการรับสมัคร ดังนี้

 รับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวนหน่วยงานละ ท่าน ในระดับคณะวิชา หรือระดับสถาบัน ทั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 3 หน่วยงานต่อหนึ่งสถาบัน (ทั้งนี้ นับผู้แทนระดับสถาบันเป็น หน่วยงาน  เช่น ส่งผู้แทนในระดับสถาบัน ท่าน คณะ A จำนวน 3 ท่าน คณะ B จำนวน 3 ท่าน รวมเป็น 3 หน่วยงาน)
• ผู้เข้าอบรมต้องประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานอย่างน้อย ท่าน ทั้งนี้ หากเป็นผู้บริหารของหน่วยงานทั้ง ท่าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ผู้เข้าอบรมต้องอยู่ครบเวลาในการอบรมทั้ง 3 วัน หากขาดการอบรม สกอ.ขอสงวนสิทธิ์งดรับสมัครในการอบรมหรือกิจกรรมต่อไป
• พิจารณาจากลำดับที่ในการส่งแบบตอบรับ และจำนวนผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้บริหารของหน่วยงานเป็นสำคัญ หากครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละสถาบัน (3 หน่วยงาน/สถาบัน) และครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละรุ่น (90 คน) สกอขอสงวนสิทธ์งดรับการเข้าอบรม
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเกณฑ์ EdPEx ประจำปี พ.ศ. 2559


สกอ. ขอเรียนเชิญหน่วยงานทางการศึกษาที่สนใจนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ EdPEx ให้แก่คณะวิชาและสถาบันอุดมศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการอบรม

รุ่นที่
วันที่
สถานที่
1
11-13 มค 59
โรงแรมอมารี บูเลอร์วาร์ด
2
15-17 กพ 59
โรงแรมในกรุงเทพมหานคร*
3
7-9 มีค 59
โรงแรมในกรุงเทพมหานคร*

-------------------------------------------------------------------------------------------------
วัตถุประสงค์ของการอบรม
1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และมีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx สามารถนำเกณฑ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การ
2.เพื่อสนับสนุนให้สถาบันนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา วางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการ
3.เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
กติกาในการรับสมัคร
สกอ.ได้ปรับวิธีการรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้หน่วยงานทางการศึกษาที่สนใจนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การได้มีโอกาสเข้าร่วมรับการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสมัครได้โดยตรงในนามของคณะวิชาเอง หรือผ่านสถาบัน (จากเดิมที่ส่งเรื่องให้เฉพาะส่วนกลางของสถาบันเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก)  โดยมีกติกาในการรับสมัคร ดังนี้

   รับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวนหน่วยงานละ 3 ท่าน ในระดับคณะวิชา หรือระดับสถาบัน ทั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 3 หน่วยงานต่อหนึ่งสถาบัน (ทั้งนี้ นับผู้แทนระดับสถาบันเป็น 1 หน่วยงาน  เช่น ส่งผู้แทนในระดับสถาบัน 3 ท่าน คณะ A จำนวน 3 ท่าน คณะ B จำนวน 3 ท่าน รวมเป็น 3 หน่วยงาน)
• ผู้เข้าอบรมต้องประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานอย่างน้อย 1 ท่าน ทั้งนี้ หากเป็นผู้บริหารของหน่วยงานทั้ง 3 ท่าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ผู้เข้าอบรมต้องอยู่ครบเวลาในการอบรมทั้ง 3 วัน หากขาดการอบรม สกอ.ขอสงวนสิทธิ์งดรับสมัครในการอบรมหรือกิจกรรมต่อไป
• พิจารณาจากลำดับที่ในการส่งแบบตอบรับ และจำนวนผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้บริหารของหน่วยงานเป็นสำคัญ หากครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละสถาบัน (3 หน่วยงาน/สถาบัน) และครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละรุ่น (90 คน) สกอ. ขอสงวนสิทธ์งดรับการเข้าอบรม
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ค่าใช้จ่ายในการอบรม     
ไม่มีค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการอบรม โดย สกอ. จะจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ระหว่างการอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากต้นสังกัดของตนเอง โดยสกอ. จะจัดทำหนังสือเชิญประชุมไปยังหน่วยงานของท่าน เพื่อเป็นต้นเรื่องในการมาอบรมฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ระยะเวลาในการรับสมัคร
         ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559 หรือเมื่อครบตามจำนวนที่กำหนด
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Download เอกสารการสมัคร
เปิดให้ Download เอกสารการสมัคร ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558* ที่ www.edpex.org และ facebook: edpex
-------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ
* หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ในภายหลัง
** Click ที่นี่ เพื่อ Download เอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Coming events

11 ก.ย. 62 - ประชุมชี้แจงโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-