**เอกสารและเครื่องมือต่างๆ ที่สกอ. จัดทำขึ้นนี้ เป็นตัวอย่างและกรณีศึกษาเท่านั้น ควรพิจารณาการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและพัฒนาการขององค์การ**

การนำไปใช้
- แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การ [2559-A008] (update15Jan16) [download]

การประเมินตนเอง
-  template รายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx [2557-A004] [download]
-  แบบประเมินตนเองในการดำเนินการด้วยเกณฑ์ EdPEx แบบง่าย (EdPEx Sim Checklist)  [2553-A001] [download]
- แบบประเมินตนเอง หมวด 1-6 และตัววัด [59-1] [download]

โครงร่างองค์การ

-  แบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำโครงร่าง องค์การ [2553-A002] [download]
แบบประเมินบริบทองค์กร [59-2] [download]


แผนการพัฒนาองค์การ
-  ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการต่างๆของ EdPEx [2554-A003] [download]

Benchmarking

Benchmarking Maturity Matrix 2011 Exercise โดย Robin Mann [2554-A006] [download]

ตัวอย่างหน่วยงานที่ได้รับรางวัล Baldrige award


  Coming events

  -

  ข่าวสารที่ผ่านมา

  จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

  ขับเคลื่อนโดย Blogger.

  - Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-