ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 13 ท่าน ดังองค์ประกอบต่อไปนี้


1.

ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) อาวุธ  ศรีศุกรี   

ประธานอนุกรรมการ

2.

รองศาสตราจารย์นันทนา ศิริทรัพย์

อนุกรรมการ

3.

นางอรสา ภาววิมล

อนุกรรมการ

4.

ศาสตราจารย์บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น

อนุกรรมการ

5.

ศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์   

อนุกรรมการ

6.

ศาสตราจารย์สงวนสิน  รัตนเลิศ 

อนุกรรมการ

7.

รองศาสตราจารย์ปรียานุช  แย้มวงษ์ 

อนุกรรมการ

8.

รองศาสตราจารย์อุษณีย์  คำประกอบ

อนุกรรมการ

9.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้อ

อนุกรรมการ

10.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ

อนุกรรมการ

11.

นางบุญดี  บุญญากิจ                        

อนุกรรมการ

12.

นางสาวพรทิพย์  กาญจนนิยต        

อนุกรรมการ

13.

ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

อนุกรรมการ
Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-