ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 ท่าน ดังองค์ประกอบต่อไปนี้

1.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ  ศรีศุกรี
ประธานอนุกรรมการ
2.
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุกรรมการที่ปรึกษา
3.
ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
อนุกรรมการ
4
ศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
อนุกรรมการ
5.
ศาสตราจารย์สงวนสิน รัตนเลิศ
อนุกรรมการ
6.
รองศาสตราจารย์เกศินี  วิฑูรชาติ
อนุกรรมการ
7.
รองศาสตราจารย์ชูเวช  ชาญสง่าเวช
อนุกรรมการ
8
รองศาสตราจารย์นันทนา  ศิริทรัพย์
อนุกรรมการ
9.
รองศาสตราจารย์ปรียานุช  แย้มวงษ์
อนุกรรมการ
10.
รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ  กาญจนปัญญาคม
อนุกรรมการ
11.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้อ
อนุกรรมการ
12.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน
อนุกรรมการ
13.
นางบุญดี  บุญญากิจ
อนุกรรมการ
14.
นางสาวพรทิพย์  กาญจนนิยต
อนุกรรมการ
15.
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
อนุกรรมการComing events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-