ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน ดังองค์ประกอบต่อไปนี้

1.
รองศาสตราจารย์ปรียานุช  แย้มวงษ์
ประธานอนุกรรมการ
2.
รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ  กาญจนปัญญาคม
รองประธานอนุกรรมการ
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้อ
อนุกรรมการ
4
นายสุวิชากร  ชินะผา
อนุกรรมการ
5.
นางบุญดี  บุญญากิจ
อนุกรรมการ
6.
นางสาวพรทิพย์  กาญจนนิยต
อนุกรรมการ
7.
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
อนุกรรมการ


Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-