มีหน่วยงานระดับคณะวิชาหรือระดับสถาบันที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx (EdPExV) สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้แจ้งมายังสป.อว. แล้ว จำนวน 39 สถาบัน ได้แก่


#

สถาบัน

ระดับ

1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บางคณะ

2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับคณะ

3

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับคณะและสถาบัน

4

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับคณะและสถาบัน

5

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับคณะและสถาบัน

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ระดับคณะและสถาบัน

7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระดับคณะและสถาบัน

8

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับคณะและสถาบัน

9

มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับคณะและสถาบัน

10

มหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับคณะและสถาบัน

11

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บางคณะ

12

มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับคณะและสถาบัน

13

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระดับคณะและสถาบัน

14

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บางคณะ

15

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับคณะและสถาบัน

16

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับคณะและสถาบัน

17

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ระดับคณะและสถาบัน

18

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับคณะและสถาบัน

19

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ระดับคณะและสถาบัน

20

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ระดับคณะและสถาบัน

21

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ระดับคณะและสถาบัน

22

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

บางคณะ

23

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บางคณะ

24

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับคณะและสถาบัน

25

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับสาขาวิชาและระดับสถาบัน

26

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับคณะและสถาบัน

27

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระดับคณะและสถาบัน

28

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระดับคณะและสถาบัน

29

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระดับคณะและสถาบัน

30

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ระดับสถาบัน

31

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ระดับสถาบัน และบางคณะ

32

มหาวิทยาลัยรังสิต

บางคณะ

33

มหาวิทยาลัยสยาม

บางคณะ

34

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ระดับคณะ

35

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ระดับสถาบันและบางคณะ

36

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ระดับสถาบัน

37

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ระดับคณะและสถาบัน

38

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

บางคณะ

39

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ระดับสถาบัน


*ข้อมูล update เมื่อ สิงหาคม 2564

Download เพื่อดูรายละเอียดหน่วยงาน EdPExV
PDF | Excel


ขั้นตอนในการเลือกใช้ระบบ EdPEx เป็นระบบคุณภาพของหน่วยงานระดับคณะวิชาหรือสถาบัน
   1. ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมในการเลือกใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นระบบคุณภาพของหน่วยงาน 
   2. จัดทำหนังสือจากสถาบัน พร้อมมติสภาที่ได้เห็นชอบตามข้อ 1  มายังสป.อว. เพื่อรับทราบการเลือกใช้ดังกล่าว
   3. ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด (Click เพื่อดูรายละเอียด)

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-