หน่วยงานที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้รับความเห็นชอบจากสกอ. แล้ว


#
สถาบัน
หน่วยงาน
ปีการศึกษาที่เริ่มต้นใช้งาน
1
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ระดับสถาบันและทุกคณะยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ
2558
2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระดับสถาบันและทุกคณะวิชา
2558
3
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์
2557
4
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์
2558
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับสถาบันและทุกคณะวิชา
2558
6
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะแพทยศาสตร์
2558
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2558
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

8
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
2558
9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์
2558
10
มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับสถาบันและทุกคณะวิชา
2557
11
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับสถาบัน
2558
คณะรัฐศาสตร์
2557
คณะแพทยศาสตร์
2557
คณะทันตแพทยศาสตร์
2557
คณะพยาบาลศาสตร์
2557
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
2557
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
2557
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558
คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
2558
คณะสาธารณสุขศาสตร์
2558
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
2558
12
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับสถาบันและทุกคณะวิชา
2557
13
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับสถาบันและทุกคณะวิชา
2558
14
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะแพทยศาสตร์
2558
15
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะบริหารธุรกิจ
2557
คณะเศรษฐศาสตร์
2557
16
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ระดับสถาบัน
2558
17
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ระดับสถาบัน
2557
18
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะแพทยศาสตร์
2559- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-