มีหน่วยงานระดับคณะวิชาหรือระดับสถาบันที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx (EdPExV) สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้แจ้งมายังสป.อว. แล้ว จำนวน 65 สถาบัน ได้แก่*ข้อมูล update เมื่อ มกราคม 2567

Download เพื่อดูรายละเอียดหน่วยงาน EdPExV
PDF | Excel


ขั้นตอนในการเลือกใช้ระบบ EdPEx เป็นระบบคุณภาพของหน่วยงานระดับคณะวิชาหรือสถาบัน
   1. ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมในการเลือกใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นระบบคุณภาพของหน่วยงาน 
   2. จัดทำหนังสือจากสถาบัน พร้อมมติสภาที่ได้เห็นชอบตามข้อ 1  มายังสป.อว. เพื่อรับทราบการเลือกใช้ดังกล่าว
   3. ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด (Click เพื่อดูรายละเอียด)

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-