มีหน่วยงานระดับคณะวิชาหรือระดับสถาบันที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้แจ้งมายังสป.อว. แล้ว จำนวน 29 สถาบัน ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มหาวิทยาลัยมหิดล
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
6. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
7. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
11. มหาวิทยาลัยบูรพา
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13. มหาวิทยาลัยทักษิณ
14. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
17. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
18. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
19. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
20. มหาวิทยาลัยรังสิต
21. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22. มหาวิทยาลัยพะเยา
23. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
25. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
26. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
27. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

28. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

*ข้อมูล update เมื่อ มกราคม 2564

Download เพื่อดูรายละเอียดหน่วยงาน EdPExV
PDF | Excel


ขั้นตอนในการเลือกใช้ระบบ EdPEx เป็นระบบคุณภาพของหน่วยงานระดับคณะวิชาหรือสถาบัน
   1. ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมในการเลือกใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นระบบคุณภาพของหน่วยงาน 
   2. จัดทำหนังสือจากสถาบัน พร้อมมติสภาที่ได้เห็นชอบตามข้อ 1  มายังสกอ. เพื่อรับทราบการเลือกใช้ดังกล่าว
   3. ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด (Click เพื่อดูรายละเอียด)

Coming events

18 พ.ย. 63 - ประชุมชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-