เกณฑ์ EdPEx ฉบับแปลภาษาไทย ที่พัฒนาโดยสกอ. มีจำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

  • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 [download]
  • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2556-2557 (ร่างฉบับ2) [download
  • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2552-2553 [download]


Link ที่เกี่ยวข้อง

  • เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ [click]
  • Baldrige Education Criteria for Performance Excellence [click]Coming events

20 พ.ย. 62 - ประชุมชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-