ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติเห็นควรกำหนดร่างแนวทางในการดำเนินงานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่นำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และประกันคุณภาพการดำเนินงานขององค์การ เพื่อให้มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถตรวจสอบคุณภาพของหน่วยงานที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การได้ โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการพัฒนาแนวทางฯ : ควรมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ไม่ใช่การเขียนรายงานการประเมินตนเอง หรือการประเมินเพื่อคะแนน โดยไม่ได้มีการพัฒนาคุณภาพจริง
     - ปีที่ 1 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ตามแบบรายงานที่กำหนด และรายงานวิธีการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในสถาบันว่ามีแนวทางในดำเนินการอย่างไร พร้อมจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online
     - ปีที่ 2 จัดส่งข้อมูลรายการผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่จัดส่งในปีที่ 1 พร้อมจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online
     - ปีที่ 3 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx ฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online โดยคณะอนุกรรมการ  จะพิจารณาและสุ่มตรวจเยี่ยม ณ สถานที่จริง ซึ่งจะสอดคล้องกับการตรวจติดตาม 3 ปีตามกฎกระทรวงฯ
     ซึ่งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 มีมติเห็นชอบต่อร่างแนวทางในการดำเนินงานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่นำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในดังกล่าวแล้ว 

     ในการนี้ สกอ. จึงได้กำหนดแนวทางสำหรับหน่วยงานที่นำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
 - แนวทางการดำเนินการฯ
 - Template รายงานการพัฒนาฯ
 - หน่วยงานที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหมายเหตุ
Q: หน่วยงานทั่วไปที่สนใจ จะสามารถดำเนินการตามแนวทางนี้ได้หรือไม่
A: สามารถนำไปศึกษาหรือเตรียมความพร้อม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ได้ ทั้งนี้ หากหน่วยงานต้องการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นทางการ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการเลือกใช้เกณฑ์ EdPEx และแจ้งเรื่องมายังสกอ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (คปภ.) Coming events

21 พ.ย. 61 - การประชุมชี้แจงการรับสมัครโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-