ปีที่

การดำเนินงานของหน่วยงานที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx

ปีที่ 1

1.1 จัดส่งโครงร่างองค์การ พร้อมกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ (Goal-based) พร้อมรายงานวิธีการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในหน่วยงานว่ามีแนวทางในดำเนินการอย่างไร

1.2 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx

1.3 จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online

ปีที่ 2

2.1 จัดส่งรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามที่หน่วยงานกำหนดในปีที่ 1

2.2 จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online

 

ปีที่ 3

3.1 จัดส่งรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามที่หน่วยงานกำหนดในปีที่ 1

3.2 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx ฉบับสมบูรณ์

3.3 จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online


     ในการนี้ สป.อว. จึงได้กำหนดแนวทางสำหรับหน่วยงานที่นำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
 
 - Template รายงานการพัฒนาฯ 
*** รายงานฉบับนี้เป็นเพียงตัวอย่างในการใช้รายงานผลความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งหน่วยงานสามารถใช้รายงานฉบับนี้เป็นแนวทาง หรือปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ หรือจัดทำรายงานตามบริบทของหน่วยงานเองได้ ทั้งนี้ควรพิจารณาให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมในประเด็นที่ สป.อว. กำหนด และมีเนื้อหาไม่มากจนเกินไป ***
 - หน่วยงานที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx หมายเหตุ
Q: หน่วยงานทั่วไปที่สนใจ จะสามารถดำเนินการตามแนวทางนี้ได้หรือไม่
A: สามารถนำไปศึกษาหรือเตรียมความพร้อม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ได้ ทั้งนี้ หากหน่วยงานต้องการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นทางการ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการเลือกใช้เกณฑ์ EdPEx และแจ้งเรื่องมายังสกอ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (คปภ.) 


Q: เมื่อครบรอบการดำเนินการ 3 ปีแล้ว จะดำเนินการต่อไปอย่างไร

A: ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามวงรอบเดิม โดยทบทวนผลการดำเนินการและความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปี ผลจากการประเมินตนเอง และนำข้อมูลดังกล่าวนำไปใช้ประกอบในการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาเพื่อดำเนินการในรอบใหม่

Q: หน่วยงานจะประเมินตนเองทุกปีได้หรือไม่ 


A:  ขอให้ทางหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้ การที่สกอ. กำหนดให้หน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่สกอ. ในปีที่ 3 เนื่องจากต้องการให้หน่วยงานมีเวลาในการปรับปรุงคุณภาพตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องเป็นภาระกับการเตรียมข้อมูลเพื่อการประเมินหรือการจัดทำรายงานในทุกๆปี 
      หากหน่วยงานมีความพร้อมในการประเมินตนเองทุกปี ก็สามารถดำเนินการได้ ไม่ผิดแนวทางที่กำหนดไว้แต่อย่างใด

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-