รายนามวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”  พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รศ.จันทนี อิทธิพานิชพงษ์
รศ.นวลทิพย์ กมลวารินทร์
รศ.บวร ปภัสราทร
ศ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
รศ.อนันต์ มุ่งวัฒนา
ผศ.น.อ.ตระการ ก้าวกสิกรรม
ผศ.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์
ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ
อ.กิตติพงศ์ เตมียประดิษฐ์

Coming events

20 พ.ย. 62 - ประชุมชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-