รวมจำนวน  30  หน่วยงาน [ปิดรับสมัคร] 
update ข้อมูล วันที่ 7 ม.ค. 59 เวลา 16.30 น.

ลำดับที่ส่ง
สถาบัน
หน่วยงาน
รายชื่อผู้เข้าร่วม
2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร์
รศ.วัฒนา พัดเกตุ
อ.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์
อ.รจเรข สายคำ
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชินพงษ์
อ.ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
14
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.ทพญ.เฉลิมขวัญ ภู่วรวรรณ
อ.ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล
ผศ.วรรณรัตน์ รัตนวรางค์
15
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
รศ.มนูญ โต๊ะยามา
อ.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์
16
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
รศ.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
อ.เรณุการ์ ทองคำรอด
ผศ.สุทธีพร มูลศาสตร์
22
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระดับสถาบัน
อ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
รศ.ธวัช ชาญชญานนท์
อ.กิตติยา แสะอาหลี
32
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.สุธาสินี นิลแสง
อ.นิสา พักตรวิไล
อ.วารุณี จันทพึ่ง
34
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับสถาบัน
ผศ.ธีระ สินเดชารักษ์
รศ.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์
รศ.วีรยา ฉิมอ้อย
36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ผศ.มณฑล แสงประไพทิพย์
อ.ทิพวรรณ เชียงพงศ์พันธุ์
ผศ.กฤษฎากร บุดดาจันทร์
42
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับสถาบัน
ผศ.กชพร ศิริโภคากิจ
ผศ.ทองเลียน บัวจูม
อ.รัตนา กันตีโรจน์
43
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผศ.ธงชัย มณีชูเกตุ
รศ.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
อ.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม
44
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะเศรษฐศาสตร์
รศ.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
ผศ.ชูศักดิ์ จันทนพศิริ
อ.สมนึก สินธุปวน
46
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.พจนา พิชิตปังจา
อ.ปวีณา รูปทอง
อ.ไกรผล ปัญญาสุ
49
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ระดับสถาบัน
อ.อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์
อ.จิระนันท์ บุพพัณหสมัย
อ.ประสิทธชัย เดชขำ
50
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทันตแพทยศาสตร์
รศ.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์
อ.นฤมนัส คอวนิช
ผศ.พิริยะ เชิดสถิรกุล
54
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระดับสถาบัน
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
อ.จารุณี มุมบ้านเช่า
อ.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
55
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ระดับสถาบัน
อ.เลิศชัย สุธรรมานนท์
อ.นพวรรณ ศรีเกตุ
อ.วิทูร วิริยพิพัฒน์
67
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับสถาบัน
ผศ.จงรักษ์ หงส์งาม
รศ.นันทรัตน์ โฆมานะสิน
ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
73
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์
ผศ.สุภินดา ศิริลักษณ์
อ.สุภาวดี มากะนัดถ์
อ.ชฎาชาร เหลืองสว่าง
80
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับสถาบัน
ศ.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
รศ.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม
ผศ.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
83
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.วิมล จันทร์แจ่ม
ผศ.รัชนี ภูวพัฒนะพันธ์
ผศ.ชิดชนก มีใจซื่อ
85
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต
อ.ศักรินทร์ สาระรักษ์
อ.ปาริฉัตร์ จันทร์นวล
87
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
อ.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
ผศ.สราวุธ สุขสุผิว
105
มหาวิทยาลัยสยาม
คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.กาญจนา มหัทธนทวี
อ.จิรนาถ บุญคง
อ.อำพรรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์
106
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
รศ.สยาม เจริญเสียง
ผศ.วรพจน์ อังกสิทธิ์
อ.กาญจนา จันทร์วัน
108
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ.รัชศักดิ์ สารนอก
อ.ชนมภัทร โตระสะ
อ.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์
109
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ระดับสถาบัน
ผศ.วัลยา ชูประดิษฐ์
อ.บริสุทธิ์ ผึ่งผดุง
อ.เรณู จันทะวงศา
110
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี
อ.สุดาวรรค์ งามมงคลวงศ์
อ.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์
อ.นันทรัตน์ กลิ่นหอม
121
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ผศ.อรุษา เชาวนลิขิต
ผศ.พิสุทธิ หนักแน่น
อ.สุจินดา  จิตต์ใจฉ่ำ
122
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ผศ.ยุพิน ส่งไพศาล
อ.วันทนา พุฒิภาษ
ผศ.พัชรี กัมพลานนท์


รายชื่อหน่วยงานสำรอง (เนื่องจากได้ครบตามจำนวนโควตา 3 หน่วยงาน/สถาบันแล้ว หากภายในวันที่ 15 มกราคม ยังไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนดหรือสละสิทธิ์ สกอ. จะได้เรียนเชิญหน่วยงานดังรายชื่อต่อไปนี้เข้าร่วมการประชุมฯ)

ลำดับที่ส่ง
สถาบัน
หน่วยงาน

21
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
23
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
26
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม
59
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
68
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
70
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ
74
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
81
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
92
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะภาษาและการสื่อสาร
95
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
96
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
98
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์
111
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-