สกอ.ขอขอบพระคุณท่านผู้ประเมิน EdPEx200 ครั้งที่ 4 ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย ในการให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 4 นี้ เพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไป โดยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 34 ท่าน ดังนี้


#
ผู้ประเมิน
หน่วยงาน
1
รศ.นวลทิพย์ กมลวารินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
รศ.จันทนี อิทธิพานิชพงศ์    
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
รศ.อนันต์ มุ่งวัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
ผศ.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
รศ. อุษณีย์ คำประกอบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
รศ.อภิชนา โฆวินทะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
ผศ.วรนุช เกิดสินธ์ชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
รศ.บวร ปภัสราทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
ศ.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12
รศ.ชุติมา ธรรมรักษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
13
รศ.สุพินดา คูณมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
ผศ.สุรัตน์ เจียรณ์มงคล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
ผศ.ธรา ธรรมโรจน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16
ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17
ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18
ศ.จามรี ธีรตพิศาลกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19
อ. จิโรจน์ สูรพันธ์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
20
รศ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
มหาวิทยาลัยมหิดล
21
รศ.กรองทอง ยุวถาวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
22
รศ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน
มหาวิทยาลัยมหิดล
23
อ.ณัฐพล อ่อนปาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
24
ศ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
25
อ.สุรกิจ  วิสุทธิวัฒนากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
26
ผศ. วิศาล มหาสิทธิวัฒน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
27
ศ.สงวนสิน รัตนเลิศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28
ผศ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29
อ.กิตติพงษ์  เรียบร้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30
ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
31
รศ.นาวาเอกตระการ 
ก้าวกสิกรรม
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
32
อ.กิตติพงศ์ เตมียประดิษฐ์
ภาคเอกชน
33
ผศ.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์
ภาคเอกชน
34
อ.วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต
ภาคเอกชน


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอขอบพระคุณทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านอีกในโอกาสต่อไป

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-