สกอ.ขอขอบพระคุณท่านผู้ประเมิน EdPEx200  ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย ในการให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 นี้ เพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไป

ผู้ประเมินโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 4
ผู้ประเมินโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 5

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอขอบพระคุณทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านอีกในโอกาสต่อไป

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-