สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    ขอขอบคุณท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย ในการให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อมูลป้อนกลับอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่รับการประเมินเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
                   สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอขอบคุณท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านอีกในโอกาสต่อไป



Coming events

18 พ.ย. 63 - ประชุมชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-