สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    ขอขอบคุณท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย ในการให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อมูลป้อนกลับอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่รับการประเมินเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

                   สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอขอบคุณท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านอีกในโอกาสต่อไป
Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-