สกอ.ขอขอบพระคุณท่านผู้ประเมิน EdPEx200  ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย ในการให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 นี้ เพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไป

ผู้ประเมินโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 4
ผู้ประเมินโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 5

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอขอบพระคุณทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านอีกในโอกาสต่อไป

Coming events

20 พ.ย. 62 - ประชุมชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-