ประกาศแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2556 [57-1] [download
   - แนวทางการดำเนินการ [58-1] [download
   - Template รายงานการพัฒนาคุณภาพ [58-2] [download

Introduction for EdPEx (แผน สสส.)"แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ และแผนการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" 8 เมษายน 2558 [58-3] [download


blogspot hit counter

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-