การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : อยากใช้เกณฑ์ EdPEx จะเริ่มต้นอย่างไร และใช้แล้วได้ประโยชน์อย่างไร
กรณีศึกษา : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (หน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 1)
     โดย รศ.มะลิ รุ่งเรืองวานิช และรศ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา [59-7]  [download]

กรณีศึกษาในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา | วันที่ 29 สิงหาคม 2559
     - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย  รองศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ อัครผล [59-4] [download]
     - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดย ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล [59-5] [download]

ตัวอย่างการเขียนแนวปฏิบัติที่ดีของ AUQA Good Practice Database

     โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น [59-6]  [download]

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของหน่วยงานด้วยเกณฑ์ EdPEx (หน่วยงานที่ผ่าน EdPEx 200 ครั้งที่ 1) กรณีศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการนำผลที่ได้จาก Feedback Report ไปใช้| 16 พฤศจิกายน 2558

     โดย  รองศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ อัครผล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [59-3] [download]

การประชุมชี้แจง "เกณฑ์ EdPEx สำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะฯ (Role of Leadership)" | 10 กรกฏาคม 2558
     - "ผู้บริหารยุคใหม่: บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์การสู่ความเป็นเลิศ" (ศ.ปรัชญา เวสารัชช์) [58-1] [download]
     - "การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)" (รศ.ปรียานุช แย้มวงษ์) [58-2] [download]
     - EdPEx สำหรับผู้บริหารโครงการบ่มเพาะฯ (รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม)[58-3] [download]
     - ผู้นำองค์การ (ผศ.นภดล ทองนพเนื้อ) [58-4] [download]
     - เอกสารประกอบการ workshop
          - Workshop1 คำถามบริบทองค์กร [58-5] [download]
          - Workshop2 การประเมินตนเอง หมวด 1-6 และตัววัด [58-6] [download]

บทบรรยายพิเศษ เรื่อง "การนำ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน" | 25 พฤศจิกายน 2556
     โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ  ศรีศุกรี [56-1] [Read more] [download]

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx...เราทำได้ (อย่างไร)... | 19 พฤศจิกายน 2556
     โดย รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม [56-1] [download]

Benchmarking "Performance Excellence in Education" | 8 มีนาคม 2554
     โดย Robin Mann [54-1-1] Director, Centre for Organisational Excellence Research (COER) 
           - Powerpoint [54-1-2] [download]
           - Benchmarking Maturity Exercise [54-1-3] [download]

เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพของผู้ตรวจสอบ | สิงหาคม 2544
      จาก คู่มือฝึกอบรมผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย | สิงหาคม 2544 [44-1] [Read more] [download]


Coming events

20 พ.ย. 62 - ประชุมชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-