หน่วยงานที่รับผิดชอบ


กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา

สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทรศัพท์: 02-6105452
โทรสาร: 02-3545491
email: edpexproject@gmail.comรายการ

ลักษณะการให้บริการ

ช่องทางการสื่อการ/ วิธีการ
Email

- สอบถามปัญหา ข้อมูลต่างๆ

- แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

edpexproject@gmail.com

Website

- แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

- แหล่งข้อมูลที่สำคัญของโครงการ

- เอกสารโครงการต่างๆ

http://www.edpex.org

facebook

- สอบถามปัญหา ข้อมูลต่างๆ

- แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ค้นหาคำว่า “edpex”

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-