่น
วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558


สกอ. ขอเรียนเชิญหน่วยงานทางการศึกษาที่สนใจนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ EdPEx ให้แก่คณะวิชาและสถาบันอุดมศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการอบรม

รุ่นที่
วันที่
สถานที่
1
11-13 มค 59
โรงแรมอมารี บูเลอร์วาร์ด
2
15-17 กพ 59
โรงแรมในกรุงเทพมหานคร*
3
7-9 มีค 59
โรงแรมในกรุงเทพมหานคร*

-------------------------------------------------------------------------------------------------
วัตถุประสงค์ของการอบรม
1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และมีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx สามารถนำเกณฑ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การ
2.เพื่อสนับสนุนให้สถาบันนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา วางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการ
3.เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
กติกาในการรับสมัคร
สกอ.ได้ปรับวิธีการรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้หน่วยงานทางการศึกษาที่สนใจนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การได้มีโอกาสเข้าร่วมรับการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสมัครได้โดยตรงในนามของคณะวิชาเอง หรือผ่านสถาบัน (จากเดิมที่ส่งเรื่องให้เฉพาะส่วนกลางของสถาบันเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก)  โดยมีกติกาในการรับสมัคร ดังนี้

   รับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวนหน่วยงานละ 3 ท่าน ในระดับคณะวิชา หรือระดับสถาบัน ทั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 3 หน่วยงานต่อหนึ่งสถาบัน (ทั้งนี้ นับผู้แทนระดับสถาบันเป็น 1 หน่วยงาน  เช่น ส่งผู้แทนในระดับสถาบัน 3 ท่าน คณะ A จำนวน 3 ท่าน คณะ B จำนวน 3 ท่าน รวมเป็น 3 หน่วยงาน)
• ผู้เข้าอบรมต้องประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานอย่างน้อย 1 ท่าน ทั้งนี้ หากเป็นผู้บริหารของหน่วยงานทั้ง 3 ท่าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ผู้เข้าอบรมต้องอยู่ครบเวลาในการอบรมทั้ง 3 วัน หากขาดการอบรม สกอ.ขอสงวนสิทธิ์งดรับสมัครในการอบรมหรือกิจกรรมต่อไป
• พิจารณาจากลำดับที่ในการส่งแบบตอบรับ และจำนวนผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้บริหารของหน่วยงานเป็นสำคัญ หากครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละสถาบัน (3 หน่วยงาน/สถาบัน) และครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละรุ่น (90 คน) สกอ. ขอสงวนสิทธ์งดรับการเข้าอบรม
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ค่าใช้จ่ายในการอบรม     
ไม่มีค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการอบรม โดย สกอ. จะจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ระหว่างการอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากต้นสังกัดของตนเอง โดยสกอ. จะจัดทำหนังสือเชิญประชุมไปยังหน่วยงานของท่าน เพื่อเป็นต้นเรื่องในการมาอบรมฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ระยะเวลาในการรับสมัคร
         ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559 หรือเมื่อครบตามจำนวนที่กำหนด
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Download เอกสารการสมัคร
เปิดให้ Download เอกสารการสมัคร ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558* ที่ www.edpex.org และ facebook: edpex
-------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ
* หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ในภายหลัง
** Click ที่นี่ เพื่อ Download เอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-