ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 7ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 7
               ตามที่ ได้มีหน่วยงานที่สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 87 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นระดับสถาบัน 4 หน่วยงาน และระดับคณะ 83 หน่วยงาน สป.อว. ขอประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 20 หน่วยงาน ดังนี้

#
สถาบัน
คณะ
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทันตแพทยศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์
3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสังคมศาสตร์  
5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับสถาบัน
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
9
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
10
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์
11
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์
12
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ 
13
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
14
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
15
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ
16
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
17
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
18
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
19
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
20
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเกษตรศาสตร์ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากหน่วยงานได้ผ่าน screening โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 ที่ผ่านมา จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่

#
สถาบัน
คณะ
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะประมง
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะโบราณคดี
6
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์


หมายเหตุ
1.สป.อว.จะได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

2.สป.อว.จะได้จัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและไม่ผ่าน Screening อย่างเป็นทางการต่อไป


วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

การประชุมชี้แจง "โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7"

การประชุมชี้แจง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ :
EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
             
Download เอกสาร 
ระยะเวลาส่งใบสมัคร 20 พฤศจิกายน 16 ธันวาคม 2562

EdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPEx
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประกาศผลการพิจารณาหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ GROW63


ประกาศผลการพิจารณาหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกการเข้าร่วม
โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ GROW63 
จำนวน 13 หน่วยงาน  ดังนี้

#
มหาวิทยาลัย
คณะ
1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร     
3
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเภสัชศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะศิลปศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
6
มหาวิทยาลัยบูรพา                 
คณะวิทยาศาสตร์
7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
คณะศึกษาศาสตร์
8
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์
9
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์        
คณะเกษตร (กำแพงแสน)
10
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
11
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
คณะวิศวกรรมศาสตร์
12
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
13
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
    
ขอให้หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าวเตรียมบุคลากรเพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (Kick off) ในระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ท่าน รายละเอียดจะเรียนแจ้งไปยังผู้ประสานงานตามที่ท่านได้แจ้งไว้ภายหลัง


EdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPEx

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Coming events

20 พ.ย. 62 - ประชุมชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-