ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 10                   ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 โดยมี


วัตถุวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติซึ่งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า หัวข้อ 2.2 ไม่เกิน 5 หน้า 6.1 ไม่เกิน 5 หน้า และคำถามระดับสถาบัน ไม่เกิน 2 หน้า เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 135 หน่วยงาน แบ่งเป็นระดับสถาบัน จำนวน 10 หน่วยงาน และระดับคณะวิชา จำนวน 125 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 44 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ Site visit จากโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9  จำนวน 5 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 49 หน่วยงาน นั้น


                ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 และ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนนให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 1 จำนวน 11 หน่วยงาน และในการประชุมครั้งที่  9/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเพิ่มเติม 10 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 21 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

                สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 21 แห่ง และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่างๆ ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ สป.อว. จะแจ้งผลอย่างเป็นทางการ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทั้งหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณาต่อไป


หมายเหตุ : เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับการลงพื้นที่ตรวจประเมิน ถึงวันที่ 16 กันยายน 2566EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx    

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประกาศผลหน่วยงาน EdPEx300 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2566

           ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้กำหนดให้หน่วยงาน EdPEx200 ดำเนินการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษา เพื่อให้พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพระดับ 300 คะแนน ภายใน 4 ปี นั้น

          ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 และ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) จำนวน 3 หน่วยงาน และในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่าน เพิ่มเติม จำนวน 2 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 5 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 

วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 

          สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุ่นที่ 6 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 10

      ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 141 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับสถาบัน 11 หน่วยงาน และระดับคณะ 130 หน่วยงาน ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า และหัวข้อ 2.2 และ 6.1 ข้อละไม่เกิน 5 หน้า นั้น

           สป.อว. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือก จำนวน 44 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้


                1. คณะพยาบาลศาสตร์         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                2. คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                3. คณะเภสัชศาสตร์                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                4. คณะวิศวกรรมศาสตร์         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                5. คณะครุศาสตร์                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                6. คณะสหเวชศาสตร์                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                7. คณะการสื่อสารมวลชน         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                8. ระดับสถาบัน                         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                9. สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                10. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน     มหาวิทยาลัยทักษิณ

                11. คณะศิลปกรรมศาสตร์         มหาวิทยาลัยทักษิณ

                12. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     มหาวิทยาลัยทักษิณ

                13. คณะศึกษาศาสตร์                 มหาวิทยาลัยทักษิณ

                14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                15. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                16. คณะเศรษฐศาสตร์                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                17. สถาบันภาษา                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                18. คณะเภสัชศาสตร์                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                19. คณะศิลปศาสตร์                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                20. คณะพยาบาลศาสตร์         มหาวิทยาลัยบูรพา

                21. คณะสหเวชศาสตร์                 มหาวิทยาลัยพะเยา

                22. คณะพยาบาลศาสตร์         มหาวิทยาลัยพะเยา

                23. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

                24. คณะวิศวกรรมศาสตร์          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                25. คณะเภสัชศาสตร์            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                26. ระดับสถาบัน                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                27. บัณฑิตวิทยาลัย                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                28. คณะพลศึกษา                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                29. คณะโบราณคดี                 มหาวิทยาลัยศิลปากร

                30. คณะวิทยาศาสตร์                 มหาวิทยาลัยศิลปากร

                31. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

                32. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

                33. คณะวิทยาการจัดการ          มหาวิทยาลัยศิลปากร

                34. คณะศึกษาศาสตร์                 มหาวิทยาลัยศิลปากร

                35. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

                36. คณะวิทยาการอิสลาม         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                37. สำนักวิชาแพทยศาสตร์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                38. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                39. คณะนิติศาสตร์                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                40. คณะบริหารธุรกิจ                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

                41. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

                42. คณะวิทยาศาสตร์                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

                43. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

                44. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ Site visit จากโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9 ที่ผ่านมา จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่


                1. ระดับสถาบัน                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                2. คณะวิทยาศาสตร์            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                3. คณะสัตวแพทยศาสตร์      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                4. คณะเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


หมายเหตุ

1. สป.อว.จะแจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

2. สป.อว.จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและไม่ผ่าน screening อย่างเป็นทางการต่อไป


ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความสนใจกับโครงการนี้


วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

การประชุมชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 10

 


แบบสอบถามการประชุม
ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถาม ได้ที่ คลิก
หรือ scan QR code ด้านบน

เอกสารประกอบการประชุม

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

- แบบฟอร์มการสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening)

“สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2565 ก่อนเวลา 24.00 น.  (โดยจะนับจากวันเวลาที่ส่งจากอีเมล์เป็นสำคัญ) ” 

แบบฟอร์มใบสมัครนี้กำหนดให้เขียน OP จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า และหัวข้อ 2.2 ไม่เกิน 5 หน้า และ 6.1 ไม่เกิน 5 หน้า โดยไม่สามารถเปลี่ยนสัดส่วนจำนวนหน้าได้ เช่น หากหน่วยงานส่ง OP 3 หน้า และผลลัพธ์ 3 หน้า หัวข้อ 2.2  6 หน้า และ หัวข้อ 6.1  8 หน้า จะถือว่าผิดกติกา 

จัดพิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK โดยกำหนดขนาดตัวอักษร ดังนี้ ข้อความในรายงาน ขนาด 16 ข้อความในตาราง ขนาด 14-16 จัดหน้ากระดาษ แบบปกติ บน 1 นิ้ว / ล่าง 1 นิ้ว / ซ้าย 1 นิ้ว / ขวา 1 นิ้ว ระยะห่างระหว่างบรรทัด แบบปกติ

 สป.อว. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาใบสมัคร ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและกติกา

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ edpexproject@gmail.com / หรือโทร 02 039 5625***วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting” ในวันที่ 23-24 พ.ย. 65

 


ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting” ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กร ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินงานและบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน รวมทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และชี้แจงวัตถุประสงค์ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ.2565 เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบรายละเอียดของแนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด

จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ดูแลด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ และผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันละ 2-3 ท่าน เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://bit.ly/EdPEX200-10 หรือ scan QR code ภายในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565


** ทั้งนี้ หนังสือเชิญได้จัดส่งให้กับทางสถาบันเรียบร้อยแล้ว


เอกสารดาวน์โหลด 

- ร่างโครงการและกำหนดการ

- ขั้นตอนการสมัครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

E-mail : edpexproject@gmail.com

โทรศัพท์ : 02 039 5625


 EdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPEx

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-