ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 5

              ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด ซึ่งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดส่งโครงร่างองค์การ (OP) และผลลัพธ์ในหมวด 7.1 – 7.5 เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 14 สถาบัน 48 หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานระดับสถาบัน 2 หน่วยงาน และหน่วยงานระดับคณะวิชา 46 หน่วยงาน นั้น

                ในการนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2560 กลุ่มแรก จำนวน 4 หน่วยงาน และ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติมอีก 2 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 6 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้


                สกอ.ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 6 แห่ง และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่างๆ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ จะได้จัดทำหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการไปยังสถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณาต่อไป

★★★★★★
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 5

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 5
ตามที่ได้มีหน่วยงานที่สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 5 รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน สกอ. ขอประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 13 หน่วยงาน คือ

สถาบัน
คณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์    
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะศิลปศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ Site visit จากการเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 4 จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่

สถาบัน
คณะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ
1.สกอ.จะได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

2.สกอ.จะได้จัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและไม่ผ่าน Screening อย่างเป็นทางการต่อไป
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจง EdPEx200 รุ่นที่ 5 พ.ศ.2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2560ใน วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


Download เอกสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

edpexproject@gmail.com
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 4

ตามที่ สกอ.ได้จัดทำ “โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด โดยได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนกิจกรรมของโครงการนั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4  จำนวน 4 แห่ง คือ

  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับสถาบัน
  • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้ สกอ.ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 4 แห่ง และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่างๆ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ สกอ. จะได้จัดทำหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการไปยังสถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณาต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แจ้งเปลี่ยนวันประกาศผล โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 4

ตามที่ สกอ.ได้จัดทำ “โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด โดยได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนกิจกรรมของโครงการนั้น

ในการนี้ สกอ.ขอแจ้งเปลี่ยนวันประกาศผลคณะวิชา/สถาบัน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4 จากวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เนื่องจากยังอยู่ระหว่างกระบวนการลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-