เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2563-2566 (ฉบับร่าง)

 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

ฉบับปี 2563-2566DOWNLOAD

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง EdPEx200 รุ่นที่ 8

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 

รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563
แบบสอบถาม*** VDO ย้อนหลังการประชุมชี้แจง EdPEx 200 รุ่นที่ 8 (เร็วๆนี้)

Download เอกสาร  

- โครงการและกำหนดการประชุม

- ขั้นตอนและกำหนดการสมัคร

เอกสารประกอบการประชุม

- PPT โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200

- Change EdPEx 2563

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  - คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

  - ระดับสถาบัน ม.เชียงใหม่


*** เกณฑ์ EdPEx 2563- 2566 ***


การสมัครเข้าร่วมโครงการ

- คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการ

- แบบฟอร์มการสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) 

"สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. - 14 ธ.ค. 63(แบบฟอร์มใบสมัครนี้กำหนดให้เขียน OP จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า และหัวข้อ 2.2 และ 4.1 ข้อละไม่เกิน 5 หน้า รวมแล้วไม่เกิน 10หน้า โดยไม่สามารถเปลี่ยนสัดส่วนจำนวนหน้าได้ เช่น หากหน่วยงานส่ง OP 3 หน้า และผลลัพธ์ 3 หน้า หัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 4.1 14 หน้า จะถือว่าผิดกติกา)***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ edpexproject@gmail.com / หรือโทร 02-039-5625

                                        
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ถอดบทเรียนจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานที่ได้รับรางวัล TQC

 ถอดบทเรียน จากการประชุมสัมมนา 

หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

(Thailand Quality Class : TQC)”


Ø ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563


วิทยากร - ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

           - ศ.ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล - คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Download บทความ >> อยาาาาาาากเขียนหลังฟัง TQC Sharing  

                                จัดทำโดย นางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยต (ผู้ดำเนินรายการ)


Ø ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563


วิทยากร  - ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธารา - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

            - ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Download บทความ >> ตามรอย TQC” 

                                จัดทำโดย ศ.สงวนสิน รัตนเลิศ (ผู้ดำเนินรายการ)การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TQC ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนา หัวข้อ


“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)” ครั้งที่ 2สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ คลิก


กำหนดการการประชุมสัมมนา

เวลา

กิจกรรม

08.3009.00 น.

ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

09.00 – 09.15 น.

เปิดการประชุมสัมมนา

โดย  รองเลขาธิการ ฯ

09.15 – 11.15 น.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC

§ 09.15 – 10.15 น.

กรณีศึกษา: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(หน่วยงานที่ผ่าน EdPEx200 รุ่นที่ 1)

โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

§ 10.15 – 11.15 น.

กรณีศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(หน่วยงานที่ผ่าน EdPEx200 รุ่นที่ 1)

โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11.15 – 13.00 น.

อภิปรายซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผู้ดำเนินรายการ ศาสตราจารย์สงวนสิน  รัตนเลิศ

13.00 น.

สรุปและปิดการประชุมสัมมนา

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

ประกาศผลหน่วยงาน EdPEx300 รุ่นที่ 2

           
     ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้กำหนดให้หน่วยงาน ในโครงการ EdPEx200 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน เพื่อให้พร้อมรับการตรวจประเมิน ภายใน 4 ปี นั้น

          ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 และในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุ่นที่ 2 จำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้
          สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 3 แห่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องต่อไป

EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

Coming events

18 พ.ย. 63 - ประชุมชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-