VDO การประชุม “เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570” ครั้งที่ 5 (หมวดที่4 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง) [8 พ.ค. 2567]

การประชุมสัมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5 (หมวดที่4และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 

หัวข้อ 

- พิธีเปิดโดย ศ.สงวนสิน รัตนเลิศ

- การบรรยาย หัวข้อ หมวด 4: การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ และผลลัพธ์

ที่เกี่ยวข้อง

โดย รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567
Tag :

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx400

      

           ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 400 คะแนนหรือสูงกว่า (EdPEx400) สำหรับเป็นทางเลือก ในการดำเนินการของหน่วยงาน EdPEx300 นั้น 

 ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพระดับ 400 คะแนน 

         สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องต่อไป


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx 


วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

VDO การประชุม “เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570” ครั้งที่ 4 (หมวดที่3 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง) [9 เม.ย. 2567]

การประชุมสัมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 (หมวดที่3และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 9 เมษายน  2567 

หัวข้อ 

- พิธีเปิดโดย ศ.เกียรติคุณ อาวุธ ศรีศุกรี

- การบรรยาย หัวข้อ หมวด 3: ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

 โดย อ.ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง 

- การบรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์ หมวด 3 : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย รศ.รัชพล สันติวรากร 

- การบรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์ หมวด 3 : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดย  ผศ.สุจินดา ศรีวัฒนะ

- การบรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์ หมวด 3 : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 โดย ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล


https://youtube.com/playlist?list=PL_hVSoDnOgKmzR42ySR_ZbgaNZIBRQte0&feature=shared


วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
Tag :

VDO การประชุม “เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570” ครั้งที่ 3 (หมวดที่2 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง) [8 มี.ค. 2567]

การประชุมสัมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 (หมวดที่2และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 8 มีนาคม  2567 

หัวข้อ 

- พิธีเปิดโดย ศ.สงวนสิน รัตนเลิศ

- การบรรยาย หัวข้อ หมวด 2: กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

 โดย อ.กิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์

- การบรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์: กลยุทธ์ (ระดับสถาบัน) 

โดย ผศ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- การบรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์: กลยุทธ์ (ระดับคณะ) 

โดย  ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


https://www.youtube.com/playlist?list=PL_hVSoDnOgKmm1u2L3emvoySMqX43E7bN
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567
Tag :

VDO การประชุม “เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570” ครั้งที่ 2 (หมวดที่1 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง) [8 ก.พ. 2567]

การประชุมสัมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (หมวดที่1และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 

หัวข้อ 

- พิธีเปิดโดย ศ.เกียรติคุณ อาวุธ ศรีศุกรี

- การบรรยาย หัวข้อ หมวด 1: การนำองค์กร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

 โดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ

- การบรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์: การนำองค์กร (ระดับสถาบัน) 

โดย ศ.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- การบรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์: การนำองค์กร (ระดับคณะ) 

โดย  ผศ.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


https://www.youtube.com/playlist?list=PL_hVSoDnOgKn4_0wFjFQMtMCxqI8PgRf7

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567
Tag :

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-