ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 5

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 5
ตามที่ได้มีหน่วยงานที่สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 5 รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน สกอ. ขอประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 13 หน่วยงาน คือ

สถาบัน
คณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์    
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะศิลปศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ Site visit จากการเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 4 จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่

สถาบัน
คณะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ
1.สกอ.จะได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

2.สกอ.จะได้จัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและไม่ผ่าน Screening อย่างเป็นทางการต่อไป
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจง EdPEx200 รุ่นที่ 5 พ.ศ.2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2560ใน วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


Download เอกสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

edpexproject@gmail.com
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 4

ตามที่ สกอ.ได้จัดทำ “โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด โดยได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนกิจกรรมของโครงการนั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4  จำนวน 4 แห่ง คือ

  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับสถาบัน
  • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้ สกอ.ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 4 แห่ง และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่างๆ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ สกอ. จะได้จัดทำหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการไปยังสถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณาต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แจ้งเปลี่ยนวันประกาศผล โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 4

ตามที่ สกอ.ได้จัดทำ “โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด โดยได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนกิจกรรมของโครงการนั้น

ในการนี้ สกอ.ขอแจ้งเปลี่ยนวันประกาศผลคณะวิชา/สถาบัน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4 จากวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เนื่องจากยังอยู่ระหว่างกระบวนการลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมอบรม EdPEx Training 2017

สกอ.ขอแจ้งประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมอบรมอบรม EdPEx Training 2017 ดังนี้

#รุ่นที่ 1 การอบรมเกณฑ์ EdPEx ระหว่างวันที่ 5-7 กค 60 กรุงเทพฯ
1.       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง    คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2.       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง    คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3.       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง    คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
5.       มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช           ระดับสถาบัน
6.       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์            วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน
7.       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        คณะกายภาพบำบัด
8.       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        ระดับสถาบัน
9.       มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์
10.   มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะวิทยาศาสตร์
11.   มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
12.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย       คณะบริหารธุรกิจ
13.   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ระดับสถาบัน
14.   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  คณะบริหารธุรกิจ
15.   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    คณะพยาบาลศาสตร์
16.   มหาวิทยาลัยบูรพา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17.   มหาวิทยาลัยบูรพา   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
18.   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    คณะรัฐประศาสนศาสตร์
19.   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   คณะนิติศาสตร์
20.   มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หมายเหตุ หน่วยงานบ่มเพาะฯ2 ที่ร่วมเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะเภสัชศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม คลิกที่นี่#รุ่นที่ 2 การอบรมเกณฑ์ EdPEx ระหว่างวันที่ 12-14 กค 60 จ.ขอนแก่น
1.       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับสถาบัน
2.       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
3.       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
4.       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
5.       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
7.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
8.       มหาวิทยาลัยพะเยา   คณะพยาบาลศาสตร์
9.       มหาวิทยาลัยพะเยา   คณะวิศวกรรมศาสตร์
10.   มหาวิทยาลัยบูรพา   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
11.   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
12.   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
13.   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    คณะการบัญชีและการจัดการ
14.   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     คณะศึกษาศาสตร์
15.   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์
16.   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์    สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
17.   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์    คณะวิทยาการจัดการ
18.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น     คณะศิลปศาสตร์
19.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น     คณะบริหารธุรกิจ
20.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น     คณะศึกษาศาสตร์
หมายเหตุ หน่วยงานบ่มเพาะฯ2 ที่ร่วมเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น   คณะทันตแพทยศาสตร์
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม คลิกที่นี่#รุ่นที่ 3 การอบรมเกณฑ์ EdPEx ระหว่างวันที่ 30สค-1กย 60 กรุงเทพฯ
1.       มหาวิทยาลัยศิลปากร      ระดับสถาบัน       
2.       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์   
3.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  
4.       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      สาขาวิชารัฐศาสตร์       
5.       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
6.       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
7.       มหาวิทยาลัยรังสิต    วิทยาลัยแพทยศาสตร์
8.       มหาวิทยาลัยธนบุรี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9.       มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์       
10.   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ระดับสถาบัน       
11.   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
12.   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์
13.   มหาวิทยาลัยพะเยา        คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  
14.   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    คณะนิติศาสตร์  
15.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์         
16.   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   คณะวิทยาศาสตร์  
17.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะพยาบาลศาสตร์        
18.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์ 
19.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะเภสัชศาสตร์  
20.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมายเหตุ หน่วยงานบ่มเพาะฯ2 ที่ร่วมเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม คลิกที่นี่


#รุ่นที่ 4 การอบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ* ระหว่างวันที่ 23-25 สค 60 จ. สงขลา
ขอยกเลิกการอบรมในรุ่นนี้ เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด โดยขอย้ายผู้สมัครในรุ่นนี้รวมกับรุ่นที่ 5 จ.เชียงใหม่

#รุ่นที่ 5 การอบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ* ระหว่างวันที่ 6-8 กย 60  จ.เชียงใหม่
1.       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      ระดับสถาบัน
2.       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.       มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
5.       มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร      คณะวิทยาการจัดการ
6.       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
7.       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย         คณะครุศาสตร์
8.       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     ระดับสถาบัน
9.       มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11.   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร      ระดับสถาบัน
12.   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบริมราชูปถัมภ์        ระดับสถาบัน
13.   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์          วิทยาลัยนานาชาติ
14.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      คณะวิศวกรรมศาสตร์
16.   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     ระดับสถาบัน
17.   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
18.   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     ระดับสถาบัน

หมายเหตุ เนื่องจาก สกอ. ได้รวมหน่วยงานที่สมัครการอบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏรุ่นที่ 4  และรุ่นที่ 5 เข้าด้วยกัน หากมีข้อขัดข้องหรือต้องการประสานงาน โปรดติดต่อที่ 026105452 หรือ edpexproject@gmail.com
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม คลิกที่นี่#รุ่น 6 การอบรมการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (SA) ระหว่างวันที่ 9-11 สค 60 กรุงเทพฯ      
1.       มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์      
2.       มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ระดับสถาบัน  
3.       มหาวิทยาลัยศิลปากร     คณะเภสัชศาสตร์
4.       มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะวิทยาศาสตร์       
5.       มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะศึกษาศาสตร์       
6.       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง    คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
7.       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
8.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย       คณะบริหารธุรกิจ
9.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
10.   มหาวิทยาลัยพะเยา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   
11.   มหาวิทยาลัยพะเยา   คณะแพทยศาสตร์
12.   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
13.   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    คณะพยาบาลศาสตร์
14.   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    คณะศิลปศาสตร์             
15.   มหาวิทยาลัยบูรพา   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา       
16.   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์         
17.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        ระดับสถาบัน             
18.   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           คณะวิศวกรรมศาสตร์     
19.   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    คณะเภสัชศาสตร์
20.   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์       
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม คลิกที่นี่

           
#รุ่น 7 การอบรมการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (SA) ระหว่างวันที่ 13-15 กย 60 กรุงเทพฯ
1.       มหาวิทยาลัยศิลปากร      ระดับสถาบัน
2.       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    คณะศิลปศาสตร์
3.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
4.       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6.       มหาวิทยาลัยรังสิต    วิทยาลัยแพทยศาสตร์
7.       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน
8.       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        คณะกายภาพบำบัด
9.       มหาวิทยาลัยธนบุรี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.   มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์
11.   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
12.   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์
13.   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    คณะรัฐประศาสนศาสตร์
14.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์
15.   มหาวิทยาลัยพะเยา   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
16.   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
17.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
18.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะพยาบาลศาสตร์
19.   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร      ระดับสถาบัน
20.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม คลิกที่นี่ 

***ทั้งนี้ สกอ.จะได้จัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่ได้ประกาศต่อไป
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-