ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (SA)

สกอ.ขอแจ้งประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment: SA Training 2016) ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.เทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ม.แม่โจ้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ม.ทักษิณ ระดับสถาบัน
ม.ธรรมศาสตร์ ระดับสถาบัน
ม.นเรศวร ระดับสถาบัน
ม.บูรพา คณะแพทยศาสตร์
ม.มหาสารคาม ระดับสถาบัน
ม.มหิดล วิทยาลัยราชสุดา
ม.สงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ระดับสถาบัน
มรภ.สวนสุนันทา ระดับสถาบัน
ส.เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับสถาบัน

โดยขอให้ท่านส่งแบบตอบรับรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน โดยมีกติกาดังนี้
• ผู้เข้าอบรมต้องประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานอย่างน้อย 1 ท่าน  (ระดับสถาบัน: อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี | ระดับคณะวิชา: คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี) 
• ผู้เข้าอบรมต้องมาจากหน่วยงานเดียวกัน และครบจำนวน 3 ท่าน เนื่องจากในการอบรมจะมีกิจกรรมการ workshop การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนาของหน่วยงาน และการจัดทำแผนพัฒนา ซึ่งต้องมีการระดมสมองและความเข้าใจในบริบทของหน่วยงาน
• ผู้เข้าอบรมต้องอยู่ครบเวลาในการอบรมทั้ง 3 วัน หากขาดการอบรม สกอ.ขอสงวนสิทธิ์งดรับสมัครในการอบรมหรือกิจกรรมต่อไป

     ทั้งนี้ หากข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น สกอ.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเชิญหน่วยงานลำดับถัดไปเข้าร่วมการประชุมแทน โดยขอให้ส่งแบบตอบรับมายัง edpexproject@gmail.com ภายในวันที่ 19 เมษายน 2559 เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม โดยสกอ. จะได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ท่านล่วงหน้าทางอีเมล์ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559


Download แบบตอบรับได้ที่ https://goo.gl/CASCFr
วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

ขอเลื่อนการประกาศผลรายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตร SA

ขอเลื่อนการประกาศผลรายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตร SA โดยจะประกาศผลรายชื่อในวันที่ 12 เมษายน 2559

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ เนื่องจากหน่วยงนที่สมัครมีจำนวนมาก สกอ. จึงขอเพิ่มเวลาในการพิจารณาใบสมัครให้ครบถ้วน
วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558-2561

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2558-2561


วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment : SA)”สกอ. ขอเรียนเชิญหน่วยงานทางการศึกษาที่สนใจนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment: SA Training 2016) ให้แก่คณะวิชาและสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์การดำเนินการด้วยเกณฑ์ EdPEx จำนวน 15 หน่วยงาน หน่วยงานละ 3 ท่าน รวมทั้งหมด 45 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการอบรม

วันที่
สถานที่
จำนวนที่รับ
(คน)
26-28 เมษายน 59
โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค กรุงเทพฯ
45

---------------------------------------------------------------------------------------------
วัตถุประสงค์ของการอบรม
           1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และสามารถนำไปใช้ในการประเมินหน่วยงานของตนเองได้
            2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงร่างองค์การ โดยสามารถจำแนกจุดเข็งและโอกาสในการพัฒนา รวมทั้งค้นหาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงองค์การได้
            3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาขององค์การ จัดทำแผนพัฒนาองค์การ และผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายในองค์การได้
**หมายเหตุ หลักสูตรการประเมินตนเองนี้ ไม่ได้เป็นการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภายในองค์การ แต่เป็นการอบรมเพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพขององค์การ โดยมีการอบรมให้ความรู้ในการ scan องค์การตนเองตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ทราบจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา และนำไปจัดทำแผนพัฒนา ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน 3 ปีที่สกอ.ได้กำหนดไว้ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/nFjS5s )
          ซึ่งจะแตกต่างจากหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองค์การ (Organizational Assessor: OA) ที่มุ่งเน้นการสร้างผู้ประเมิน เพื่อให้สามารถประเมินและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานได้
-----------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนในการรับสมัคร
         1. จัดส่งใบสมัคร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลของหน่วยงาน และโครงร่างองค์การ โดยโครงร่างองค์การต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า เพื่อพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานฯ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2559  ทางอีเมล์ edpexproject@gmail.com (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในใบสมัคร)
         2. สกอ. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทางอีเมล์ของผู้ประสานงาน  และประกาศผลทาง http://www.edpex.org ในวันที่ 5 เมษายน 2559
         3. หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 3 ท่าน ตามแบบตอบรับที่กำหนด ให้แก่สกอ. ภายในวันที่ 19 เมษายน 2559
         4. ผู้เข้าอบรมต้องอยู่ครบเวลาในการอบรมทั้ง 3 วัน หากขาดการอบรม สกอ.ขอสงวนสิทธิ์งดรับสมัครในการอบรมหรือกิจกรรมต่อไป
-------------------------------------------------------------------------------------------
ค่าใช้จ่ายในการอบรม     
         ไม่มีค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการอบรม โดย สกอ. จะจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ระหว่างการอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
         ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากต้นสังกัดของตนเอง  โดยสกอ. จะจัดทำหนังสือเชิญประชุมไปยังหน่วยงานของท่าน เพื่อเป็นต้นเรื่องในการเดินทางเข้าอบรมฯ
------------------------------------------------------------------------------------------
ระยะเวลาในการรับสมัคร
         ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 มีนาคม 2559 ประกาศผล วันที่ 5 เมษายน 2559
------------------------------------------------------------------------------------------
ถ้าสนใจ กด Download ใบสมัคร SA ได้เลยครับ
-------------------------------------------------------------------------------------------

FAQ
Q: การจัดส่งใบสมัคร OP จำนวน 10 หน้า ต้องส่งผลลัพธ์ (result) ด้วยหรือไม่
A: ไม่ต้องจัดส่งผลลัพธ์ครับ จัดส่งเฉพาะ OP จำนวนไม่เกิน 10 หน้า

Q: ต้องจัดส่งหนังสือนำด้วยหรือไม่ ต้องลงวันที่ภายในวันที่ 29 หรือไม่
A: สามารถจัดส่งเฉพาะใบสมัครมาก่อนได้ โดยทางสกอ. จะนับวันเวลาในการจัดส่งใบสมัคร ทางอีเมล์ edpexproject@gmail.com ภายในเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 29 มี.ค. 

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งหนังสือนำในการสมัครจากหน่วยงานอย่างเป็นทางการด้วยค่ะ โดยสามารถจัดส่งเอกสารอย่างเป็นทางการภายหลังวันที่ 29 มี.ค.ได้ 
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

การสมัครเข้าร่วมการอบรมเกณฑ์ EdPEx ประจำปี พ.ศ. 2559

Download
- แบบฟอร์มการสมัคร

กรุณา Scan แบบฟอร์มการสมัครพร้อมลายเซ็นส่งไปยัง กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทาง E-mail : edpexproject@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559ทั้งนี้ สกอ. จะ Update ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมการอบรม ครั้งต่อไป ในวันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น.

ประกาศรายชื่อหน่วยงานฯ
- รุ่นที่ 1 (ปิดรับสมัคร)
- รุ่นที่ 2 (ปิดรับสมัคร)
- รุ่นที่ 3 (ปิดรับสมัคร)

สำหรับท่านที่มีรายชื่อเข้าร่วมอบรม ทางสกอ. จะได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ให้ทางอีเมล์ของแต่ละท่านต่อไป


-------------------------------------------------------------------------------------------
FQA
Q: จะส่งเข้าร่วมหน่วยงานละ 1 หรือ 2 ท่านได้หรือไม่
A: ไม่ได้ ต้องครบ 3 ท่าน เนื่องจากในการอบรมจะมีกิจกรรม workshop ที่ต้องระดมความเห็นจากสมาชิกในหน่วยงาน

Q: จะแยกการส่งผู้เข้าร่วมอบรม 3 คน โดยส่งรุ่นละ 1 คน แต่ส่งทั้ง 3 รุ่นได้หรือไม่
A: ขอให้ท่านส่งในนามหน่วยงาน หน่วยงานละ 3 ท่าน ไม่ควรแยกผู้เข้าร่วมอบรม เนื่องจากในการอบรมจะมีกิจกรรม workshop ที่ต้องระดมความเห็นจากสมาชิกในหน่วยงาน

Q: จะส่งผู้เข้าร่วมเป็นผู้แทนจาก 9 คณะวิชาได้หรือไม่
A: ขอให้ท่านส่งในนามหน่วยงาน หน่วยงานละ 3 ท่าน เนื่องจากในการอบรมจะมีกิจกรรม workshop ที่ต้องระดมความเห็นจากสมาชิกในหน่วยงาน
ทั้งนี้ หากมีคณะวิชาของมหาวิทยาลัยมีจำนวนมากที่สนใจ อาจเรียนเชิญวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้ที่มหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถให้ความรู้ได้ครบทุกหน่วยงาน ซึ่งทางวิทยากรของสกอ. ยินดีที่จะเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย-------------------------------------------------------------------------------------------
กติกาในการสมัคร
สกอ.ได้ปรับวิธีการรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้หน่วยงานทางการศึกษาที่สนใจนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การได้มีโอกาสเข้าร่วมรับการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสมัครได้โดยตรงในนามของคณะวิชาเอง หรือผ่านสถาบัน (จากเดิมที่ส่งเรื่องให้เฉพาะส่วนกลางของสถาบันเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก)  โดยมีกติกาในการรับสมัคร ดังนี้

 รับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวนหน่วยงานละ ท่าน ในระดับคณะวิชา หรือระดับสถาบัน ทั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 3 หน่วยงานต่อหนึ่งสถาบัน (ทั้งนี้ นับผู้แทนระดับสถาบันเป็น หน่วยงาน  เช่น ส่งผู้แทนในระดับสถาบัน ท่าน คณะ A จำนวน 3 ท่าน คณะ B จำนวน 3 ท่าน รวมเป็น 3 หน่วยงาน)
• ผู้เข้าอบรมต้องประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานอย่างน้อย ท่าน ทั้งนี้ หากเป็นผู้บริหารของหน่วยงานทั้ง ท่าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ผู้เข้าอบรมต้องอยู่ครบเวลาในการอบรมทั้ง 3 วัน หากขาดการอบรม สกอ.ขอสงวนสิทธิ์งดรับสมัครในการอบรมหรือกิจกรรมต่อไป
• พิจารณาจากลำดับที่ในการส่งแบบตอบรับ และจำนวนผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้บริหารของหน่วยงานเป็นสำคัญ หากครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละสถาบัน (3 หน่วยงาน/สถาบัน) และครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละรุ่น (90 คน) สกอขอสงวนสิทธ์งดรับการเข้าอบรม
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-