การประชุมชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9

 

         


 แบบสอบถามเอกสารประกอบการประชุม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PPT -โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9


 วีดีโอย้อนหลัง (coming soon)

 


การสมัครเข้าร่วมโครงการ


คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการ


แบบฟอร์มการสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening)

     - ระดับคณะ

     - ระดับสถาบัน


สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. - 17 ธ.ค. 64 

แบบฟอร์มใบสมัครนี้กำหนดให้เขียน OP จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า และหัวข้อ 2.2 ไม่เกิน 5 หน้า และ 6.1 ไม่เกิน 5 หน้า โดยไม่สามารถเปลี่ยนสัดส่วนจำนวนหน้าได้ เช่น หากหน่วยงานส่ง OP 3 หน้า และผลลัพธ์ 3 หน้า หัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 6.1 14 หน้า จะถือว่าผิดกติกา 

จัดพิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun โดยกำหนดขนาดตัวอักษร ดังนี้ ข้อความในรายงาน ขนาด 16 ข้อความในตาราง ขนาด 14-16 จัดหน้ากระดาษ แบบปกติ บน 1 นิ้ว / ล่าง 1 นิ้ว / ซ้าย 1 นิ้ว / ขวา 1 นิ้ว

 

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ edpexproject@gmail.com / หรือโทร 02 039 5625***วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2563-2566

 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

ฉบับปี 2563-2566

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2563-2566
วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8

 

              

                ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดส่งโครงร่างองค์การ (OP) ไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ในหัวข้อ 7.1 – 7.5 ไม่เกิน 5 หน้า และ หัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 4.1 รวมไม่เกิน 10 หน้า เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 25 สถาบัน 94 หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานระดับสถาบัน 6 หน่วยงาน หน่วยงานระดับคณะวิชา 88 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 22 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ Site visit จากโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7 ที่ผ่านมา จำนวน 2 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 24 หน่วยงาน นั้น

 

                ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนนให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 1 จำนวน 2 หน่วยงาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน ครั้งที่ 2 จำนวน 6 หน่วยงาน และในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน ครั้งที่ 3 จำนวน 3 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 11 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้


วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยทักษิณ   ระดับสถาบัน

คณะดุริยางคศาสตร์           มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


                สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 11 แห่ง และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ สป.อว. จะแจ้งผลอย่างเป็นทางการ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณาต่อไป

 

EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx

 


 


 


EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx


วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประกาศผลหน่วยงาน EdPEx300 รุ่นที่ 4

 

            ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้กำหนดให้หน่วยงาน ในโครงการ EdPEx200 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน เพื่อให้พร้อมรับการตรวจประเมิน ภายใน 4 ปี นั้น

             ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุ่นที่ 4 จำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้

          สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องต่อไป

EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 8

 

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 8           ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563 มีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 94 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับสถาบัน     6 หน่วยงาน และระดับคณะ 88 หน่วยงาน ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า และหัวข้อ 2.2 และ 4.1 ข้อละไม่เกิน 5 หน้า รวมแล้วไม่เกิน 10 หน้า นั้น

          สป.อว. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือก จำนวน    22 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้#

สถาบัน

คณะ

1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์

2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์

3

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์

4

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

7

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์  

9

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี

10

มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

11

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับสถาบัน

12

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

13

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์

14

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะกายภาพบำบัด

15

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะแพทยศาสตร์

16

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะเภสัชศาสตร์

17

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์

18

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

19

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะดุริยางคศาสตร์

20

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

21

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

22

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับสถาบัน

 ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ Site visit จากโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7 ที่ผ่านมา จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่

 

#

สถาบัน

คณะ

1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์  

2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


หมายเหตุ

1.สป.อว.จะแจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

2.สป.อว.จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและ
ไม่ผ่าน
 screening อย่างเป็นทางการต่อไป

 

 

ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความสนใจกับโครงการนี้


วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-