ประกาศผลหน่วยงาน EdPEx300 รุ่นที่ 4

 

            ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้กำหนดให้หน่วยงาน ในโครงการ EdPEx200 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน เพื่อให้พร้อมรับการตรวจประเมิน ภายใน 4 ปี นั้น

             ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุ่นที่ 4 จำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้

          สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องต่อไป

EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 8

 

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 8           ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563 มีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 94 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับสถาบัน     6 หน่วยงาน และระดับคณะ 88 หน่วยงาน ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า และหัวข้อ 2.2 และ 4.1 ข้อละไม่เกิน 5 หน้า รวมแล้วไม่เกิน 10 หน้า นั้น

          สป.อว. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือก จำนวน    22 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้#

สถาบัน

คณะ

1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์

2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์

3

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์

4

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

7

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์  

9

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี

10

มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

11

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับสถาบัน

12

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

13

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์

14

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะกายภาพบำบัด

15

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะแพทยศาสตร์

16

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะเภสัชศาสตร์

17

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์

18

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

19

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะดุริยางคศาสตร์

20

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

21

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

22

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับสถาบัน

 ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ Site visit จากโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7 ที่ผ่านมา จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่

 

#

สถาบัน

คณะ

1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์  

2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


หมายเหตุ

1.สป.อว.จะแจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

2.สป.อว.จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและ
ไม่ผ่าน
 screening อย่างเป็นทางการต่อไป

 

 

ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความสนใจกับโครงการนี้


วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2563-2566 (ฉบับร่าง)

 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

ฉบับปี 2563-2566DOWNLOAD


แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2563-2566
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง EdPEx200 รุ่นที่ 8


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ :
EdPEx200 

รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563
แบบสอบถาม

Download เอกสาร  

เอกสารประกอบการประชุม

- PPT โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200

- Change EdPEx 2563

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  - คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

  - ระดับสถาบัน ม.เชียงใหม่


*** เกณฑ์ EdPEx 2563- 2566 ***


การสมัครเข้าร่วมโครงการ

- คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการ

- แบบฟอร์มการสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) 

"สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. - 14 ธ.ค. 63(แบบฟอร์มใบสมัครนี้กำหนดให้เขียน OP จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า และหัวข้อ 2.2 และ 4.1 ข้อละไม่เกิน 5 หน้า รวมแล้วไม่เกิน 10หน้า โดยไม่สามารถเปลี่ยนสัดส่วนจำนวนหน้าได้ เช่น หากหน่วยงานส่ง OP 3 หน้า และผลลัพธ์ 3 หน้า หัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 4.1 14 หน้า จะถือว่าผิดกติกา)***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ edpexproject@gmail.com / หรือโทร 02-039-5625

                                        
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ถอดบทเรียนจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานที่ได้รับรางวัล TQC

 ถอดบทเรียน จากการประชุมสัมมนา 

หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

(Thailand Quality Class : TQC)”


Ø ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563


วิทยากร - ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

           - ศ.ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล - คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Download บทความ >> อยาาาาาาากเขียนหลังฟัง TQC Sharing  

                                จัดทำโดย นางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยต (ผู้ดำเนินรายการ)


Ø ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563


วิทยากร  - ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธารา - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

            - ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Download บทความ >> ตามรอย TQC” 

                                จัดทำโดย ศ.สงวนสิน รัตนเลิศ (ผู้ดำเนินรายการ)Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-