ประกาศผลหน่วยงาน EdPEx300

ตามที่ สกอ. ได้กำหนดให้หน่วยงาน EdPEx200 ทำการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน และรับการตรวจประเมิน ภายใน 4 ปีหลังจากเข้าร่วมโครงการ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงาน EdPEx300 รุ่นที่ 2 ดังนี้

1. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 6

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 6
        
          ตามที่ ได้มีหน่วยงานที่สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน สกอ. ขอประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 18 หน่วยงาน ดังนี้

#
สถาบัน
คณะ
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะประมง
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์
3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
8
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์
10
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
11
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะแพทยศาสตร์
12
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะโบราณคดี
13
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์
14
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์
15
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเภสัชศาสตร์ 
16
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
18
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์

หมายเหตุ
1.สกอ.จะได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
2.สกอ.จะได้จัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและไม่ผ่านScreening อย่างเป็นทางการต่อไป
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

การประชุมสัมมนา KM Forum: Unlocking the Value of Knowledge Management

ด้วย Thailand KM Network (TKMN) ซึ่งมี 4 องค์กรหลักที่เป็น แกนนำในการจัดตั้ง คือ สถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (OKMD) , The Institute for Knowledge and Innovation, Southeast-Asia, IKI-SEA) และ TRIS จะจัดสัมมนา KM Forum: Unlocking the Value of Knowledge Management ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ โรงแรม Holiday Inn Bangkok Sukhumvit โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน KM ทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับท่านที่สนใจสามารถ Download รายละเอียดได้ที่นี่ หรือเข้าที่ http://www.trisacademy.com/


วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 5

              ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด ซึ่งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดส่งโครงร่างองค์การ (OP) และผลลัพธ์ในหมวด 7.1 – 7.5 เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 14 สถาบัน 48 หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานระดับสถาบัน 2 หน่วยงาน และหน่วยงานระดับคณะวิชา 46 หน่วยงาน นั้น

                ในการนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2560 กลุ่มแรก จำนวน 4 หน่วยงาน และ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติมอีก 2 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 6 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้


                สกอ.ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 6 แห่ง และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่างๆ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ จะได้จัดทำหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการไปยังสถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณาต่อไป

★★★★★★
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 5

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 5
ตามที่ได้มีหน่วยงานที่สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 5 รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน สกอ. ขอประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 13 หน่วยงาน คือ

สถาบัน
คณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์    
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะศิลปศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ Site visit จากการเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 4 จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่

สถาบัน
คณะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ
1.สกอ.จะได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

2.สกอ.จะได้จัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและไม่ผ่าน Screening อย่างเป็นทางการต่อไป
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

Coming events

21 พ.ย. 61 - การประชุมชี้แจงการรับสมัครโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-