ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9

 

                ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า หัวข้อ 2.2 ไม่เกิน 5 หน้า 6.1 ไม่เกิน 5 หน้า และคำถามระดับสถาบัน ไม่เกิน 2 หน้า เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 27 สถาบัน 119 หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานระดับสถาบัน 9 หน่วยงาน หน่วยงานระดับคณะวิชา 110 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 36 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ Site visit จากโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8 ที่ผ่านมา จำนวน 3 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 39 หน่วยงาน นั้น

 

                ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนนให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9 จำนวน 5 หน่วยงาน ในการประชุม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเพิ่มเติม 7 หน่วยงาน และ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเพิ่มเติม 5 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 17 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระดับสถาบัน

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระดับสถาบัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

                สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 17 แห่ง และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ สป.อว. จะแจ้งผล อย่างเป็นทางการ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณาต่อไป


 


EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx


วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประกาศผลหน่วยงาน EdPEx300 รุ่นที่ 5

 

          ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้กำหนดให้หน่วยงาน ในโครงการ EdPEx200 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน เพื่อให้พร้อมรับการตรวจประเมิน ภายใน 4 ปี นั้น

          ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุ่นที่ 5  จำนวน 1 หน่วยงาน และ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเพิ่มเติม 1 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 2 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

          สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องต่อไป

EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPExวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ข้อคิด/ประโยคทอง จากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The New Chapter of Excellence in Higher Education” โดย ดร.สันติธาร เสถียรไทย

ข้อคิด/ประโยคทอง

จากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The New Chapter of Excellence in Higher Education”

โดย ดร.สันติธาร  เสถียรไทย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา


 วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ในปี 2565

         

          ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้ใช้เกณฑ์ EdPEx และมีความสนใจขอให้แจ้งความเข้าร่วมโครงการ ผ่านทางอีเมล์ edpexproject@gmail.com ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565

          ทั้งนี้ ขอให้สถาบันส่งรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วม จำนวนสถาบันละ 3 ท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9


           ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2564 มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 119 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับสถาบัน 9 หน่วยงาน และระดับคณะ 110 หน่วยงาน ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า หัวข้อ 2.2 ไม่เกิน 5 หน้า  6.1 ไม่เกิน 5 หน้า และคำถามสำหรับระดับสถาบัน ไม่เกิน 2 หน้า นั้น

          สป.อว. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือก จำนวน 36 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับสถาบัน 4 หน่วยงาน และระดับคณะ 32 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 

#

สถาบัน

คณะ

1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์

2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์

3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์

4

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์

5

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

6

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

7

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์

8

มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

9

มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

12

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับสถาบัน

13

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

14

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

15

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

16

มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับสถาบัน

17

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเภสัชศาสตร์

18

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์

19

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

20

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์

21

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะพยาบาลศาสตร์

22

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

23

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับสถาบัน

24

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

25

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะมัณฑนศิลป์

26

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์

27

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาการจัดการ

28

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะการแพทย์แผนไทย

29

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ

30

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะศึกษาศาสตร์

31

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาการอิสลาม

32

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับสถาบัน

33

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

34

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์

35

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์

36

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

 

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ ลงพื้นที่ตรวจประเมินของโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8 จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่

 

#

สถาบัน

คณะ

1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี

3

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะกายภาพบำบัด

 

หมายเหตุ

1. สป.อว.จะแจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

2. สป.อว.จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและ
ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น
 (screening) อย่างเป็นทางการต่อไป

 

 

ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความสนใจกับโครงการนี้

 

 

 

 

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-