การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TQC ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนา หัวข้อ


“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)” ครั้งที่ 2สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ คลิก


กำหนดการการประชุมสัมมนา

เวลา

กิจกรรม

08.3009.00 น.

ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

09.00 – 09.15 น.

เปิดการประชุมสัมมนา

โดย  รองเลขาธิการ ฯ

09.15 – 11.15 น.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC

§ 09.15 – 10.15 น.

กรณีศึกษา: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(หน่วยงานที่ผ่าน EdPEx200 รุ่นที่ 1)

โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

§ 10.15 – 11.15 น.

กรณีศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(หน่วยงานที่ผ่าน EdPEx200 รุ่นที่ 1)

โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11.15 – 13.00 น.

อภิปรายซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผู้ดำเนินรายการ ศาสตราจารย์สงวนสิน  รัตนเลิศ

13.00 น.

สรุปและปิดการประชุมสัมมนา

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

ประกาศผลหน่วยงาน EdPEx300 รุ่นที่ 2

           
     ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้กำหนดให้หน่วยงาน ในโครงการ EdPEx200 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน เพื่อให้พร้อมรับการตรวจประเมิน ภายใน 4 ปี นั้น

          ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 และในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุ่นที่ 2 จำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้
          สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 3 แห่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องต่อไป

EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7

       
 ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติซึ่งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดส่งโครงร่างองค์การ (OP) ไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ในหัวข้อ 7.1 7.5 ไม่เกิน 5 หน้า และ หัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 4.1 รวมไม่เกิน 10 หน้า เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 30 สถาบัน 87 หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานระดับสถาบัน 4 หน่วยงาน หน่วยงานระดับคณะวิชา 83 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 25 หน่วยงาน  นั้น

                ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนนให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 จำนวน 4 หน่วยงาน และ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเพิ่มเติมอีก 5 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 9 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
                                     

          สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 9 หน่วยงาน และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่างๆ ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ จะได้จัดทำหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณาต่อไป

หมายเหตุ : เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับการลงพื้นที่ site visit ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 7ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 7
               ตามที่ ได้มีหน่วยงานที่สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 87 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นระดับสถาบัน 4 หน่วยงาน และระดับคณะ 83 หน่วยงาน สป.อว. ขอประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 20 หน่วยงาน ดังนี้

#
สถาบัน
คณะ
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทันตแพทยศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์
3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสังคมศาสตร์  
5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับสถาบัน
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
9
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
10
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์
11
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์
12
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ 
13
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
14
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
15
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ
16
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
17
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
18
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
19
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
20
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเกษตรศาสตร์ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากหน่วยงานได้ผ่าน screening โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 ที่ผ่านมา จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่

#
สถาบัน
คณะ
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะประมง
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะโบราณคดี
6
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์


หมายเหตุ
1.สป.อว.จะได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

2.สป.อว.จะได้จัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและไม่ผ่าน Screening อย่างเป็นทางการต่อไป


วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

Coming events

20 พ.ย. 62 - ประชุมชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-