เปิดรับสมัครโครงการบ่มเพาะฯ รุ่นที่ 2

ด้วย สกอ. มีกำหนดเปิดรับสมัครโครงการบ่มเพาะฯ รุ่นที่ 2 เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

โดยมีกำหนดการที่สำคัญในการรับสมัครดังนี้
- 20 เม.ย. : เปิดให้ Download ใบสมัคร
- 2 พ.ค. : การประชุมชี้แจงโครงการบ่มเพาะฯ เพื่อแจ้งรายละเอียดการดำเนินการของโครงการและชี้แจงวิธีการสมัครให้แก่หน่วยงานที่สนใจ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริญ ณ นคร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเวลา 13.30-16.00 น.
- 26 พ.ค.: หมดเขตการส่งใบสมัคร
- 9 มิ.ย. : ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยงานบ่มเพาะฯ รุ่นที่ 2
- 4 ก.ค. : ประชุมสัมมนาผู้บริหารของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก (ระดับคณะ = คณบดี / ระดับสถาบัน = อธิการบดี หากขาดการเข้าร่วมจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ) 


Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง วันที่ 2 พ.ค.
- หนังสือเชิญ
- แจ้งท้ายสำเนา
- โครงการ กำหนดการ
- แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม


Download ใบสมัคร
- ใบสมัคร
- เกณฑ์การคัดเลือก
- ตารางการดำเนินการโครงการบ่มเพาะรุ่น 2
วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจง EdPEx200 ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2559” ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อ่านรายละเอียดพร้อม Download เอกสาร
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (SA)

สกอ.ขอแจ้งประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment: SA Training 2016) ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.เทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ม.แม่โจ้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ม.ทักษิณ ระดับสถาบัน
ม.ธรรมศาสตร์ ระดับสถาบัน
ม.นเรศวร ระดับสถาบัน
ม.บูรพา คณะแพทยศาสตร์
ม.มหาสารคาม ระดับสถาบัน
ม.มหิดล วิทยาลัยราชสุดา
ม.สงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ระดับสถาบัน
มรภ.สวนสุนันทา ระดับสถาบัน
ส.เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับสถาบัน

โดยขอให้ท่านส่งแบบตอบรับรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน โดยมีกติกาดังนี้
• ผู้เข้าอบรมต้องประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานอย่างน้อย 1 ท่าน  (ระดับสถาบัน: อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี | ระดับคณะวิชา: คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี) 
• ผู้เข้าอบรมต้องมาจากหน่วยงานเดียวกัน และครบจำนวน 3 ท่าน เนื่องจากในการอบรมจะมีกิจกรรมการ workshop การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนาของหน่วยงาน และการจัดทำแผนพัฒนา ซึ่งต้องมีการระดมสมองและความเข้าใจในบริบทของหน่วยงาน
• ผู้เข้าอบรมต้องอยู่ครบเวลาในการอบรมทั้ง 3 วัน หากขาดการอบรม สกอ.ขอสงวนสิทธิ์งดรับสมัครในการอบรมหรือกิจกรรมต่อไป

     ทั้งนี้ หากข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น สกอ.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเชิญหน่วยงานลำดับถัดไปเข้าร่วมการประชุมแทน โดยขอให้ส่งแบบตอบรับมายัง edpexproject@gmail.com ภายในวันที่ 19 เมษายน 2559 เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม โดยสกอ. จะได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ท่านล่วงหน้าทางอีเมล์ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559


Download แบบตอบรับได้ที่ https://goo.gl/CASCFrวันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

ขอเลื่อนการประกาศผลรายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตร SA

ขอเลื่อนการประกาศผลรายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตร SA โดยจะประกาศผลรายชื่อในวันที่ 12 เมษายน 2559

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ เนื่องจากหน่วยงนที่สมัครมีจำนวนมาก สกอ. จึงขอเพิ่มเวลาในการพิจารณาใบสมัครให้ครบถ้วน
วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558-2561

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2558-2561


วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-