ข้อคิด/ประโยคทอง จากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The New Chapter of Excellence in Higher Education” โดย ดร.สันติธาร เสถียรไทย  ดูรายละเอียด


...................................................................................................


ข้อคิด/ประโยคทอง จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวใหม่สู่การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2564

 
...................................................................................................
เกณฑ์ EdPEx ใช้สำหรับการประเมินองค์การ แต่การพัฒนาองค์การต้องใช้บริบทขององค์การเป็นพื้นฐาน แล้วใช้ EdPEx ช่วยดูว่าจะมีเรื่องใดที่เก่ง เรื่องใดที่ต้องปรับปรุง จะปรับปรุงอย่างไร หากไปแก้ปัญหาเพื่อตอบตามเกณฑ์ จะแก้ได้เพียงจุดๆ ไม่เกิดการพัฒนาแต่อย่างใด
- รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม -

กลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริหารเข้าใจเกณฑ์ EdPEx ก็คือการดึงคณบดีเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินหรือเป็นผู้ประเมิน ซึ่งพบว่าทำให้ผู้บริหารมีความเข้าใจมากขึ้น และสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นมุมมองจากผู้บริหารระดับสูงได้ รวมทั้งผลักดันคนในคณะวิชาต่อไปอีกด้วย
- รศ.ปรียานุช แย้มวงษ์ - 

ความยากในการบริหารอยู่ที่คน ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือยุทธศาสตร์ ต้องวางแผนยุทธศาสตร์ให้เป็น ไม่ใช่พิธีกรรม ต้องเร่ิมสนใจลูกค้าของเรา ความต้องการคืออะไร
-ศ.ปรัชญา เวสารัชช์-

ความลับของความสำเร็จของคนเรามีอยู่ 2 อย่าง คือ การตั้งเป้าหมายให้ชัด และมุ่งมั่น จนกว่าจะสำเร็จ องค์การก็เช่นกัน หากถ้าไม่ชัด ผู้บริหารไม่นำ องค์การเสื่อมแน่ 
- ศ.ปรัชญา เวสารัชช์ - 

นวัตกรรมเกิดได้กับทุกเรื่อง ไม่ใช่แค่สิ่งประดิษฐ์ เมื่อเกิดนวัตกรรมแล้วจะเห็นการปรับปรุงอย่างชัดเจน ซึ่งมีอยู่ 3 อย่างคือ กระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์(การวิจัย การเรียนการสอน ฯลฯ) รูปแบบในการบริหารจัดการขององค์การ
- รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม -

หน้าที่ของผู้นำคือต้องทำให้คนในองค์การเห็นความเป็นจริง (Face the truth) ไม่หลงตัวเอง เมื่อเห็นความจริงก็จะเห็นโอกาสในการพัฒนามากยิ่งขึ้น ว่าองค์การยังต้องปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง
-รศ.ปรียานุช แย้มวงษ์- 

     "ความพึงพอใจ เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะให้ ตามกาลเวลาที่เราพัฒนาขึ้น เช่น สวัสดิการ บริการต่างๆ ที่เราจัดให้
     แต่ความพึงพอใจต่อเงินเดือน เป็นสิ่งที่ไม่ควรวัด หากถามไปก็จะไม่เคยพึงพอใจ ซึ่งบุคลากรก็ได้รับทราบและตกลงกับองค์การเมื่อตอนสัมภาษณ์แล้ว ว่าจะตกลงทำงานให้กับองค์การตามเงื่อนไขนี้หรือไม่ จึงควรพิจารณากำหนดเงินเดือนให้เหมาะสม
     สิ่งที่ควรสอบถาม คือ สิ่งสนับสนุนการทำงาน อยากได้ทรัพยากรแบบไหน ปัจจัยอะไรที่จะทำให้ทุ่มเทและพัฒนางานได้มากกว่านี้ "

- รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม 

     "การวัดความไม่พึงพอใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ
       สาเหตุที่เราต้องวัด "ความไม่พึงพอใจ" แยกจากการวัดระดับความพึงพอใจในแบบสอบถาม เนื่องจากหากมีผลการวัดความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ำ ก็ต้องนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข แต่ส่วนมากลูกค้าก็ยังจะใช้บริการของเราอยู่ 
       แต่ความไม่พึงพอใจ จะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยด่วน ก่อนที่ลูกค้าจะไม่ใช้บริการของเรา หรือเกิดการบอกต่อในทางลบต่อองค์กรของเรา"
-รศ.ปรียานุช แย้มวงษ์-

"จากการศึกษาวิจัย พบว่า บทบาท 5 ประการที่เป็นหน้าที่ของผู้นำ ผู้อื่นไม่สามารถทำแทนได้คือ 
1. set direction
2. organize plan and align
3. perform to plan 
4. develop reward and recognition
5. learn and improve"
-ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น-

     "ค่านิยม ไม่ใช่การเลือกคำสวยๆ มาเรียงกัน แต่ต้องมาจากสิ่งที่องค์การเป็น ความคิดความเชื่อจริงๆขององค์การ"
-ผศ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล-

     "สาเหตุที่ใช้คำว่า "โอกาสในการพัฒนา" ไม่เรียกว่า "จุดอ่อน" ไม่ใช่เพราะว่าดูดีกว่า แต่เพราะแม้ว่าองค์การจะทำได้ดีแล้ว ก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถพัฒนาให้ดีได้กว่าเดิมและมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศได้อีก"
- รศ.ปรียานุช แย้มวงษ์ -

     "โครงร่างองค์การ คือ การเข้าใจตนเอง หากไม่เข้าใจตนเอง จะมี process มีกระบวนการที่มีคุณภาพและมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศได้อย่างไร"
- ผศ.นภดล ทองนพเนื้อ-

     "ค่านิยมของเกณฑ์ EdPEx มี 11 ประการ ซึ่งเป็นค่านิยมที่องค์การชั้นเลิศควรมี ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีครบทั้ง 11 ประการ"
-ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น-
Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-