รวมจำนวน  30  หน่วยงาน [ปิดรับการสมัคร]
update ข้อมูล วันที่ 7 ม.ค. 59 เวลา 11.00 น.

ลำดับที่ส่ง
สถาบัน
หน่วยงาน
รายชื่อผู้เข้าร่วม
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ศ.สุภา หารหนองบัว
ผศ.ธีราพร  อนันตะเศรษฐกุล
รศ.นวลวรรณ สุนทรภิษัช
3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
รศ.สุรชัย จิวเจริญสกุล
รศ.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
ผศ.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
9
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับสถาบัน
ผศ.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
รศ.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
อ.พนมพร ปัจจวงษ์
10
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รศ.สีดา สอนศรี
ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย
อ.จิตรลดา ไชยะ
11
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ
รศ.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
ผศ.ณัฐวงศ์ พูนพล
อ.ประภัสสร จรัสอรุณฉาย
12
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับสถาบัน
รศ.วิทยาธร ท่อแก้ว
อ.เกษณี สุจริตจันทร์
อ.มนัญญา ศรีวิโรจน์
13
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเภสัชศาสตร์
ผศ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
อ.ฐิติมา ด้วงเงิน
อ.นันธิญาน์ ศิริวรรณ
18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ผศ.รวมพร คงกำเนิด
ผศ.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
อ.ภัทรภร สฤษชสมบัติ
20
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผศ.ภัคพงศ์ พจนารถ
ผศ.วิชชุดา สร้างเอี่ยม
ผศ.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
24
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับสถาบัน
รศ.ธีระดา ภิญโญ
อ.สนทยา เจริญศิริ
อ.วันสนาฏ ประพาลา
25
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทรเรซา
ระดับสถาบัน
อ.ปิยะดา วรรธนะสาร
อ.ชัยภัฏ วรรธนะสาร
อ.วิเชียร พันธ์เครือบุตร
27
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ระดับสถาบัน
อ.กฤติมา เหมวิภาต
อ.พิมล จงวรนนท์
อ.ศิรประภา ศรีวิโรจน์
28
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์
อ.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล
รศ.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
อ.สุวัฒน์ งามดี
30
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
อ.วัฒนา พรรณพานิช
อ.สุวภรณ์ แดนดี
อ.กาญจนา แปงจิตต์
45
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
ศ.พิริยะ ผลพิรุฬห์
อ.หทัยกาญจน์ แม็คลอลิน
อ.วริษา กัณหรัตนชัย
47
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.อภิรดี แซ่ลิ่ม
อ.ตุลยพงษ์ ตุลยพิทักษ์
อ.ขวัญฤทัย อาจไพรินทร์
56
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
ผศ.ธงชัย พุฒทองศิริ
อ.จิราภรณ์ สิริสัณห์
57
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศึกษาศาสตร์
อ.จันทร์พร พรหมมาศ
อ.วาสนา กลมอ่อน
อ.จารุวรรณ ธรรมศิล
58
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
อ.กันยรัตน์ กตัญญู
อ.ไปรยาภัค วทัญญู
อ.เถาวลัย ถาวรามร
61
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม
อ.วัชราภรณ์ จันทรกาญจน์
63
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระดับสถาบัน
อ.ประจักร์ รอดอาวุธ
อ.เตือนใจ บรรเจิดกิจ
อ.สุธาทิพย์ งามนิล
69
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
รศ.วรรณี เดียวอิศเรศ
อ.ตฤณ ศิริพงษ์
76
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ศ.เกียรติคุณนพดล วรอุไร
รศ.กิจประมุข ตันตยาภรณ์
ศ.เกียรติคุณวณิช วรรณพฤกษ์
78
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะทันตแพทยศาสตร์
รศ.วรานุช ปิติพัฒน์
ผศ.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์
ผศ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี
82
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับสถาบัน
ผศ.บุญชาล ทองประยูร
ผศ.สิริลักษณ์ แสง-ชูโต
ผศ.สุวิไล เรียงวัฒนสุข
88
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
ระดับสถาบัน
Venerable Zhen Ti
อ.ชนกนันท์ ศิริจันทร์
อ.ฤดีเดือน โสมเกษตรินทร์
100
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะศิลปศาสตร์
รศ.พรนภิส ดาราสว่าง
ผศ.ณัติจิรี จาตุรพิทักษ์กุล
อ.กนกรัตน์ นาคหฤทัย
101
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ.พูนศิริ ทิพย์เนตร
อ.นิภาวรรณ รัตนานนท์
อ.เยาวภา อินทเส
103
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.วีระชัย คอนจอหอ
อ.ชลิดา ช้างแก้ว
อ.ยุพิน โกณฑา
104
มหาวิทยาลัยสยาม
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.อรทิพา ส่องศิริ
ผศ.สุสารี ประคินกิจ
อ.สมฤดี ชื่นกิตติญานนท์

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-