รวมจำนวน  29  หน่วยงาน [ปิดรับสมัคร]
update ข้อมูล วันที่ 8 ม.ค. 59 เวลา 17.00 น.


ลำดับที่ส่ง
สถาบัน
หน่วยงาน
รายชื่อผู้เข้าร่วม
4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
ผศ.นิตยา แก้วดัลณา
อ.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
อ.รัตนพล เรืองรัตน์
6
สถาบันอาศรมศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
อ.ทักษ์ ทองภูเบศร์
อ.วรารัตน์ นิยมไทย
อ.อภิษฎา ทองสอาด
17
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
รศ.กนกพร นุ่มทอง
อ.จันทวรรณ อนันตประยูร
อ.อุมาภรณ์ สังขมาน
38
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์
รศ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
รศ.จุไรพร  สมบุญวงศ์
รศ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย
60
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์
ผศ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
อ.ธนวดี ปรีเปรม
ผศ.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
84
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะนิติศาสตร์
ผศ.วิณัฏฐา แสงสุข
อ.มาลี จิรเดชาชาญ
อ.สุฑาภรณ์ สถิต
5
สถาบันอาศรมศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อ.กัณฑรัตน์ กุสุมภ์
อ.วีรวัฒน์ วรายน
อ.ชฎาณัฐ ปิ่นแก้ว
7
สถาบันอาศรมศิลป์
คณะศิลปศาสตร์
อ.พรรัตน์ กระจายวงศ์
อ.กมนวรรณ พุทธาภิรัตน์
อ.รัตนภรณ์ ลิมป์แสงรุจี
33
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผศ.อรระวี คงสมบัติ
อ.ทักษณี มหาศิริพันธุ์
อ.ภูวนาท ฟักเกตุ
41
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.มาริสา ไกรฤกษ์
ผศ.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์
รศ.อัมพรพรรณ ธีรานุตร
40
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
อ.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
ผศ.พัชนีย์ ธระเสนา
อ.สุปราณี ธรรมพิทักษ์
97
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์
อ.อรอนงค์ สมทรัพย์
อ.อนุสรา คำเนตร
อ.สมโภช พงศ์พิบูลเกียรติ
31
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับสถาบัน
ผศ.ธีรศักดิ์ พราพงษ์
ผศ.อัมพิกา บันสิทธิ์
รศ.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
51
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.บดินทร์ จินดา
อ.ปนายุ บุญช่วย
อ.วัชรพงศ์ สุรินทร์แก้ว
52
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร
อ.สุจิตตา เรืองศรี
ผศ.ศุภกิตต์ สายสุนทร
อ.ณัฏฐินี ทะนะแสง
62
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ภัทราพร กมลเพ็ชร
อ.พรรณี โศจิธรรมพร
อ.มฤฉัตร เจริญทรัพย์
72
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รศ.ปิยพันธ์ แสนทวี
ผศ.พิภัช สอนใย
อ.ธนภร เพ่งศรี
75
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะบริหารธุรกิจ
รศ.สิริวุฒิ บูรณพิร
รศ.สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์
ผศ.มาลีมาศ สิทธิสมบัติ
86
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ปนัดดา ชำนาญสุข
อ.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
อ.ธีราพร ทองปัญญา
94
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล
อ.ปิยนุช สวัสดี
อ.อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
107
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน)
รศ.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต
รศ.เขมะฑัต วิภาตะวนิช
ผศ.ปานจิต ดำรงกุลกำจร
113
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี
117
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผศ.สันทัด ทองรินทร์
รศ.จันทนา ทองประยูร
อ.กรรพุม บุญทวี
118
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
รศ.วศินา จันทรศิริ
รศ.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
อ.ศรชัย สินสุวรรณ
116
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะดนตรีและการแสดง
อ.พิมลพรรณ เลิศล้ำ
อ.รณชัย รัตนเศรษฐ
อ.นพพล จำเริญทอง
125
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.พนิดา จันทโสภีพันธ์
อ.เบญจมาศ สุขสถิตย์
อ.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
129
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อ.สมาพร คล้ายวิเชียร
ผศ.ศุภกิจ ยิ้มสรวล
อ.ตติยา เทพพิทักษ์
132
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ระดับสถาบัน
อ.ชัยยะ พุกโฉมงาม
อ.สุจิรา อุ่นศิริ
อ.ชิษณุพงศ์ ทองพวง  
133
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท
อ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์
อ.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์


รายชื่อสีน้ำเงิน = หน่วยงานที่สถาบันได้ส่งเกิน 3 หน่วยงานต่อ 1 สถาบัน แต่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมอบรมในรุ่น 1 ตามที่ได้เลือกรุ่นสมัคร เนื่องจากยังมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่ครบจำนวนตามที่กำหนด 

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-