ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) โดยได้มีการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกปี โดยได้กำหนดให้ ภายใน 4 ปี หน่วยงาน EdPEx200 คณะวิชาจะต้องจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ่งแต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยต้องมีผลการประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนนขึ้นไป ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านการดำเนินการระดับ 300 คะแนนแล้ว ดังนี้

รุ่นที่ 1

1. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบารามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รุ่นที่ 2
4. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Coming events

20 พ.ย. 62 - ประชุมชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-