ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) โดยได้มีการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกปี โดยได้กำหนดให้ ภายใน ปี หน่วยงาน EdPEx200 คณะวิชาจะต้องจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ่งแต่งตั้งโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยต้องมีผลการประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนนขึ้นไป ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านการดำเนินการระดับ 300 คะแนนแล้ว ดังนี้


รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

1. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   (ได้รับรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class : TQC ประจำปี 2562/2565)
2. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

   (ได้รับรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class : TQC ประจำปี 2562 / TQC Plus: Operation ประจำปี 2566)

3. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

4. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

7. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   (ได้รับรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class : TQC ประจำปี 2561)

8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   (ได้รับรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class : TQC ประจำปี 2562/2565) 


รุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

9.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   (ได้รับรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class : TQC ประจำปี 2563)

10. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565

(ได้รับรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class : TQC ประจำปี 2566)

รุ่นที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2567
 Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-