ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) โดยได้มีการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกปี โดยได้กำหนดให้ ภายใน 4 ปี หน่วยงาน EdPEx200 คณะวิชาจะต้องจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์การด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ่งแต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยต้องมีผลการประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนนขึ้นไป ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านการดำเนินการระดับ 300 คะแนนแล้ว ดังนี้

1. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบารามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Coming events

11 ก.ย. 62 - ประชุมชี้แจงโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-