ตามที่ สป.อว. (สกอ. เดิม)ได้จัดทำ “โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด โดยได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนกิจกรรมของโครงการนั้น ได้มีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้

รุ่นที่ 1 พ.ศ.2556 (ปีการศึกษา 2555) จำนวน 3 หน่วยงาน
 • 1. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบารามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 3. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รุ่นที่ 2 พ.ศ.2557 (ปีการศึกษา 2556) จำนวน 3 หน่วยงาน
 • 4. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 6. คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รุ่นที่ 3 พ.ศ.2558 (ปีการศึกษา 2557) จำนวน 2 หน่วยงาน
 • 7. คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 8. คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รุ่นที่ 4 พ.ศ.2559 (ปีการศึกษา 2558) จำนวน 4 หน่วยงาน
 • 9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับสถาบัน
 • 10. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 11. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 12. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รุ่นที่ 5 พ.ศ.2560 (ปีการศึกษา 2559) จำนวน 6 หน่วยงาน
 • 13. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 14. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • 15. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 16. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 17. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 18. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รุ่นที่ 6 พ.ศ.2561 (ปีการศึกษา 2560) จำนวน 12 หน่วยงาน
 • 19. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
 • 20. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
 • 21. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 • 22. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
 • 23. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
 • 24. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 25. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร    
 • 26. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
 • 27. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 • 28. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 • 29. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 30. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รุ่นที่ 7 พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561) จำนวน 11 หน่วยงาน
 • 31. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 32. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 33. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 34. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 35. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 36. ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 37. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 38. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 39. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 40. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 41. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 •   
รุ่นที่ 8 พ.ศ.2563 (ปีการศึกษา 2562) จำนวน 11 หน่วยงาน
 • 42. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 43. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • 44. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • 45. มหาวิทยาลัยทักษิณ   ระดับสถาบัน
 • 46. คณะดุริยางคศาสตร์           มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 47. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 48. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 49. คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 50. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 51. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 52. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รุ่นที่ 9 พ.ศ.2564 (ปีการศึกษา 2563) จำนวน 17 หน่วยงาน
 • 53. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระดับสถาบัน
 • 54. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 55. คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • 56. คณะการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 57. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 58. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 59. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • 60. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • 61. คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 62. คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 63. คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 64. คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 65. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 66. คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 67. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 68. มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระดับสถาบัน
 • 69. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รุ่นที่ 10 พ.ศ.2565 (ปีการศึกษา 2564) จำนวน 21 หน่วยงาน 
 • 70. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 71. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 72. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 73. ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • 74. คณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • 75. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • 76. คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 77. คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 78. คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 79. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 80. สำนักวิชาแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • 81. คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 82. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • 83. ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 84. คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 85. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 86. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 87. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 88. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • 89. คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 90. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  Coming events

  -

  ข่าวสารที่ผ่านมา

  จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

  ขับเคลื่อนโดย Blogger.

  - Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-