ตามที่ สกอ.ได้จัดทำ “โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด โดยได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนกิจกรรมของโครงการนั้น ได้มีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้

ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 (ปีการศึกษา 2555)
 • คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบารามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557 (ปีการศึกษา 2556)
 • คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ครั้งที่ 3 พ.ศ.2558 (ปีการศึกษา 2557)
 • คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559 (ปีการศึกษา 2558)
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับสถาบัน
 • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 (ปีการศึกษา 2559)
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ครั้งที่ 6 พ.ศ.2561 (ปีการศึกษา 2560)
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร    
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ 7 พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 •   

  Coming events

  18 พ.ย. 63 - ประชุมชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8

  ข่าวสารที่ผ่านมา

  สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

  จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

  ขับเคลื่อนโดย Blogger.

  - Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-