ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยการนำเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การทางการศึกษาที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยให้สถานศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดำเนินการของสถานศึกษา ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เลือกใช้อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดทำขึ้น หรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น EdPEx

จากความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx และการมีอิสระของระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทำ "แผนการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx (iCAD - Action Plan Model : สสส)" ระหว่างปี 2558 - 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา สนับสนุนการดำเนินการ และเผยแพร่เกณฑ์ EdPEx ไปสู่สถาบันอุดมศึกษาภายในสังกัดทั้ง 150 แห่ง พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ  

โดยได้จัดการประชุมชี้แจงถึงแผนการขับเคลื่อนฯ ดังกล่าว ในการประชุมชี้แจง เรื่อง “แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา (Introduction for EdPEx)” วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ  ณ นคร  ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
download เอกสารประกอบการชี้แจงแผนการขับเคลื่อนฯ  EdPEx


วิดีโอการบรรยาย "แผนการขับเคลื่อนฯ EdPEx (สสส)"
โดยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา


วิดีโอการบรรยาย "แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา (introduction for EdPEx)
โดย คณะอนุกรรมการทำงานขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-