Archive for มิถุนายน 2015

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ตามที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยให้สถานศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดำเนินการของสถานศึกษา ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เลือกใช้อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดทำขึ้น หรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์การ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการแปล เกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558” (The 2013  2014 และ 2015 - 2016 Education Criteria for Performance Excellence) เป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่เอกสารเกณฑ์ฯ ดังกล่าวไปยังสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และใช้เป็นกรอบในการพัฒนาองค์การเพื่อก้าวสู่ความเป็นสถาบันชั้นเลิศในระดับนานาชาติต่อไปเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx สามารถนำเกณฑ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การทางการศึกษาที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และสามารถใช้กรอบคำถามในเกณฑ์เพื่อการประเมินตนเอง และค้นหาโอกาสในการพัฒนา วางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นควรจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ และในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้

วัตถุประสงค์
1.       พื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และมีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx
2.       พื่อให้สถาบันนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา วางแผนเพื่อ
การปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการ
3.       เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วัน เวลา และสถานที่
จำนวน 2 รุ่น ดังนี้คือ
รุ่นที่
วันที่
สถานที่
1
6-8 กรกฎาคม 2558
โรงแรมอีสติน ตัน จังหวัดเชียงใหม่
2
13-15 กรกฎาคม 2558
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้เข้าร่วมประชุม
          จำนวนประมาณ 160 คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถาบันได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และมีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx
2. สถาบันนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา และทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการได้
3. สถาบันมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด


เอกสารเพิ่มเติม
-เอกสารอื่นๆ
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ตามที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยให้สถานศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดำเนินการของสถานศึกษา ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เลือกใช้อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดทำขึ้น หรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์การ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการแปล เกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558” (The 2013 2014 และ 2015 - 2016 Education Criteria for Performance Excellence) เป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่เอกสารเกณฑ์ฯ ดังกล่าวไปยังสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และใช้เป็นกรอบในการพัฒนาองค์การเพื่อก้าวสู่ความเป็นสถาบันชั้นเลิศในระดับนานาชาติต่อไป
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx สามารถนำเกณฑ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การทางการศึกษาที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และสามารถใช้กรอบคำถามในเกณฑ์เพื่อการประเมินตนเอง และค้นหาโอกาสในการพัฒนา วางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นควรจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ และในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้

วัตถุประสงค์
1.       พื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และมีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx
2.       พื่อให้สถาบันนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา วางแผนเพื่อ
การปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการ
3.       เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วัน เวลา และสถานที่
จำนวน 2 รุ่น ดังนี้คือ
รุ่นที่
วันที่
สถานที่
1
6-8 กรกฎาคม 2558
โรงแรมอีสติน ตัน จังหวัดเชียงใหม่
2
13-15 กรกฎาคม 2558
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้เข้าร่วมประชุม
          จำนวนประมาณ 160 คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถาบันได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และมีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx
2. สถาบันนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา และทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการได้
3. สถาบันมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด


เอกสารเพิ่มเติม
-เอกสารอื่นๆผลการพิจารณาหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ตามที่ได้มีหน่วยงานที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 79 หน่วยงาน จาก 37 สถาบัน แบ่งเป็นระดับคณะวิชา จำนวน 66 หน่วยงาน และระดับสถาบัน จำนวน 13 หน่วยงาน 

สกอ. ได้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน จาก 10 สถาบัน แบ่งเป็นหน่วยงานระดับคณะวิชา จำนวน 13 หน่วยงาน และระดับสถาบัน 2 หน่วยงาน รายละเอียดดังแสดงในตาราง


#
สถาบัน
หน่วยงาน
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร
3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเศรษฐศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์
8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
10
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
11
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ระดับสถาบัน
12
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
ระดับสถาบัน
13
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร์
14
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Martin de Tours School of Management & Economics (MSME)
15
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว เตรียมการเชิญผู้บริหารหน่วยงาน (คณบดี,รองคณบดี/ อธิการบดี,รองอธิการบดี) เพื่อเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้วยเกณฑ์ EdPEx ในวันที่ 10 ก.ค. 2558 (เต็มวัน) ณ โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค กรุงเทพมหานคร


หมายเหตุ
- ผลการคัดเลือกนี้ ยังไม่ถือเป็นการสิ้นสุดการคัดเลือก เนื่องจากได้เพิ่มเติมหน่วยงานอีก จำนวน 5 หน่วยงาน ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ  จากการประชุมชี้แจงโครงการบ่มเพาะฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสถาบันการศึกษา ซึ่งจะได้มีการพิจารณาคัดเลือกหลังจากการประชุมในวันที่ 10 ก.ค. นี้อีกครั้ง

สรุปข้อมูลการคัดเลือกต่างๆ
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง“โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation Project)”

หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยการนำเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence ไปใช้เป็นเครื่องมือ      ในการบริหารองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การทางการศึกษาที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ

ในการนี้ สกอ. จึงได้จัดทำแผนการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยกณฑ์ EdPEx (สสส) เพื่อวางแผนการดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพสถาบัน อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ในระยะ 5 ปีและได้จัดการประชุมแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา (Introduction for EdPEx)” เพื่อชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะต่อแผนการดำเนินการดังกล่าวร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วนั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมและความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ ตามแผนการขับเคลื่อนฯที่วางไวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (incubation project)” ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำโดยที่ปรึกษา (Mentor) อบรมให้ความรู้เพื่อเลือกใช้เครื่องมือ (Tools) ในการพัฒนาคุณภาพได้รับการตรวจเยี่ยม (Validation) ให้ข้อมูลป้อนกลับและติดตามความก้าวหน้ารวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและตัวอย่างของสถาบันที่มีการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx อย่างเป็นรูปธรรมและรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับระหว่างการดำเนินโครงการต่อไป 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นควรจัดการประชุมชี้แจง “โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษาอธิบายถึงวิธีการ ขั้นตอน และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx จากสถาบันอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา
2. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงวิธีการ ขั้นตอน และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษา
3.      เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วัน เวลา และสถานที่
                    วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ  ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม
                 จำนวนประมาณ 100 คน ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ และผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 30 หน่วยงาน หน่วยงานละ 3 คน รวมจำนวน 90 คน
                 2. ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวน 4 คน
3. คณะอนุกรรมการทำงานขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 6 คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          สถาบันอุดมศึกษามีความเข้าใจในลักษณะสำคัญของเกณฑ์ EdPEx ประโยชน์ของเกณฑ์ EdPEx และแนวทางในการนำไปใช้ในองค์การทางการศึกษา ได้รับทราบถึงวิธีการ ขั้นตอน และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ได้รับคำแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นไปใช้ในการพัฒนาองค์การ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการองค์การเพื่อการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด

เอกสารประกอบการประชุมวิดีโอการประชุม
ช่วงการถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปิดการประชุมสัมมนาวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บทบรรยายพิเศษ เรื่อง "การนำ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน"

บทบรรยายพิเศษในพิธีปิดการประชุมเรื่อง “การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”
                               
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ  ศรีศุกรี
25 พฤศจิกายน 2556            ได้ฟังคำถามแล้วก็พยายามเข้าใจว่าท่านถามอะไร เลยอยากจะเล่าอะไรสักเล็กน้อย ผมอยู่ในมหาวิทยาลัยมานาน ผมเป็นคนมหาวิทยาลัย อยู่มา 60 กว่าปี ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่ามหาวิทยาลัยเริ่มต้นแบบไหน เราเริ่มต้นแบบต่างคนต่างคิด แต่มีความคิดไม่เหมือนกันเลย แต่เดิมเป็นแบบนั้น ต่อมาเรามาเจอ   เขาใช้ QA เรารับ QA มาจากภาคเอกชน ภาคธุรกิจ การที่เราเอา QA เข้ามามหาวิทยาลัย เพราะว่าเราอยากจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยเราพัฒนาไปทางที่ถูกต้องและก้าวหน้า อันนี้เป็นจุดมุ่งหมาย ต่อมา ซึ่งสกอ. ตอนนั้นเป็นทบวงมหาวิทยาลัย ภาคส่วนราชการต่างๆ ก็เห็นความสำคัญอันนี้ ได้ออกเป็นข้อบังคับ เป็นกฎหมายด้วยซ้ำ IQA เป็นกฎหมายของอุดมศึกษา ทางทบวงมหาวิทยาลัยก็ออกมาเป็นข้อบังคับเท่ากับเป็นกฎหมาย พอเป็นกฎหมายก็เอามาใช้บังคับ มันทำให้ความคิดของพวกเราเปลี่ยน ตรงที่ว่าแต่เดิมไม่มีใครบังคับเราก็ทำเพื่อคุณภาพ พอมีเรื่องบังคับขึ้นมา เราก็เลยทำให้มันผ่าน วัตถุประสงค์จึงเปลี่ยนไป เวลานี้เราได้ทำ QA กันมาเยอะ QA จริงๆเริ่มต้นมาจากมหาวิทยาลัยซึ่งไม่มีระบบระเบียบเลย ทำให้รู้จักระบบระเบียบมากขึ้น อันนั้นเป็นการเรียนรู้ พอเรามาทำจนกระทั่งมันเป็นเกณฑ์ที่จะต้องทำให้ผ่าน เราก็เลยลืมว่ามันเริ่มต้นอย่างไร เพราะฉะนั้น QA จะเริ่มหมดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยอีกต่อไป เพราะว่าพวกเราทำได้คะแนนดีกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเกือบไม่ต้องทำอะไร สกอ. ถึงพยายามหาระบบอะไรเข้ามา เพื่อจะช่วยพวกเราต่อยอด งานต่อยอด จะต้องไม่เหมือนเดิมแน่นอน ต้องไม่ใช่ที่จะทำเพื่อให้ผ่าน เราจะต้องทำแบบเราเป็นผู้ใหญ่ เราต้องหาทางพัฒนาตนเอง เครื่องมือพวกนี้เป็นเครื่องช่วย อยากจะให้พวกเราคิดอย่างนั้น 
            เพราะฉะนั้นเรื่องที่เรามีการอบรมในขั้นแรกเพื่อให้การกระตุ้นว่ามีกระบวนการใหม่เข้ามา มันเป็นเรื่องของการฝึกอบรมในระยะแรก เป็นการทดสอบ การทดลอง แต่ตอนนี้ต้องพูดว่าเป็นคนละเรื่องกันแล้ว เวลานี้เป็นเรื่องที่ทำจริงและก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำเพื่อจะให้เราผ่านเกณฑ์นี้ แต่ว่าเพื่อจะช่วยให้เราทำความสำเร็จได้ดีขึ้น ถึงได้มีการให้ยกเว้นการทำ IQA เดิม ถ้าหากว่าเราสามารถจะใช้ EdPEx ได้ดีแล้ว การยกเว้น IQA ก็จะเข้ามาเป็นตัวช่วยให้เกิดความสำเร็จของ EdPEx มากขึ้น แต่เราต้องไม่คิดมากเรื่องนั้น ถ้าเราจะทำ EdPEx เราต้องมุ่ง EdPEx แล้วก็ต้องไปแบบผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาตนเอง เราเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้นำทางวิชาการมาตลอด   เราอยากเรียนรู้อะไรเราต้องทุ่มตัวเองสุดๆ เรื่องนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราต้องทุ่มสุดๆ เรื่องความช่วยเหลือที่จะเข้ามาทางใดก็ตามแต่ ต้องไม่ใช่ว่าต้องมี เราจะต้องพัฒนาตนเองให้ได้ ต้องช่วยตัวเองให้ได้  ถ้าไม่เช่นนั้น เราจะไม่หลุดพ้นจากที่ว่า จะต้องมีคนมาคอยประคบประงมพวกเรา และคอยเพื่อผลักดันพวกเรา เราต้องไปให้พ้น เพื่อที่ว่าเราจะไปสู่ความเป็นเลิศได้ ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่หลุดจากกรอบความคิดนี้ มีคำถามที่เกี่ยวกับว่าจะมีพี่เลี้ยงไหม แต่ที่จริงไม่ใช่ เราไม่ต้องหาพี่เลี้ยง เราสามารถที่จะช่วยกันได้ด้วยวิธีการต่างๆที่พวกเราใช้ในเรื่องอื่นๆมาแล้ว เราสามารถที่จะทำได้เอง และอยากให้เป็นอย่างนั้น  เพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่การทำ EdPEx เพื่อจะผ่านเกณฑ์อะไร เราทำเพื่อจะไปสู่ความเป็นเลิศด้วยตนเองแท้ๆ การที่ท่านกรรมการได้เข้ามาช่วย ผมก็เป็นกรรมการซึ่งอยากจะเห็นมหาวิทยาลัยต่างๆไปสู่ความสำเร็จได้จริง และเราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริง ไม่อย่างนั้นท่านกรรมการ วิทยากรทั้งหลายจะไม่ลงแรงขนาดนี้ ทั้งที่ท่านไม่ค่อยมีเวลา แต่ท่านก็ลงแรงเพื่อที่จะมาช่วยให้เกิดขึ้นและเราก็จะต้องเพิ่มจำนวนวิทยากรเพิ่มขึ้น ซึ่งเราก็ได้คิดกันไว้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเท่าที่จะสนับสนุนได้ เพราะว่าจำนวนมหาวิทยาลัยขณะนี้ เทียบกับจำนวนวิทยากรที่มีอยู่แล้ว มีจำนวนไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นท่านจะต้องเตรียมวิทยากรของท่านเองด้วย หาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลือ

            เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้ในฐานะที่ว่า เราต่างก็อยู่มหาวิทยาลัยด้วยกัน ก็อยากจะฝาก เราลองคิดแบบใหม่ เรารอให้สกอ.ทำโน่นทำนี่ให้ ที่จริงเราต้องเป็นตัวกระตุ้นสกอ.ให้ทำตามเราด้วยซ้ำ เพราะมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ชี้นำสังคม เราก็พยายามผลักดันให้เต็มที่ เรื่อง IQA ก็พูดแล้ว อย่าลืมว่า IQA กับ EQA เป็นข้อบังคับ เป็นข้อกำหนดซึ่งเราจะต้องผ่านตรงนั้น แต่เวลานี้ สกอ.พยายามที่จะยกเว้นให้ ถ้าใครทำ EdPEx เพื่อที่จะสนับสนุนให้เราสามารถทำ EdPEx ได้อย่างเต็มที่ ตามที่ได้เรียนให้ทราบเมื่อตอนต้นว่าได้มีคณะอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งซึ่งจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ระดับโลกที่จริงไม่ค่อยห่วงว่าเราจะไปสู่ระดับโลกหรือเปล่า ผมคิดว่าถ้าเราไปสู่ความเป็นเลิศเราต้องพัฒนาได้เลยจุดนั้นอย่างแน่นอน ก็อยากจะฝากตรงนี้ว่า คณะอนุกรรมการก็พยายามจะหาทางที่จะชักจูงมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยที่ว่าจะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ไปข้างหน้า อย่างเช่น ยกเว้นการควบคุมมหาวิทยาลัยที่ไปสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยไหนที่ยังไม่อยู่ระดับที่จะช่วยตัวเองได้ สกอ.ก็ต้องหาทางช่วยเต็มที่ แต่มหาวิทยาลัยที่จะไปสู่ความเป็นเลิศอย่างท่านที่นั่งอยู่ที่นี้แล้ว สามารถไปได้เองเลย ไม่ต้องรอความช่วยเหลือ เราอาจมีหน้าที่ไปช่วยมหาวิทยาลัยอื่นด้วยซ้ำที่ยังไม่ถึงระดับเรา ที่จริงแล้วต้องขอบคุณทุกท่าน ที่ตั้งใจจะทำ เพียงแต่ว่ามีองค์ประกอบบางอย่างหรือความคิดบางอย่างที่ท่านจะต้องคิดให้หลุดไปจากของเดิมให้ได้ เพราะ EdPEx ทำโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยไม่พอ ต้องทำด้วยบุคลากรจำนวนมาก ร่วมมือด้วยคนในมหาวิทยาลัยจำนวนมากและคนที่สำคัญที่สุดในมหาวิทยาลัยคือ Leaders ต้องเป็นตัวนำถ้าไม่อย่างนั้น สำเร็จยากมากถ้าผู้นำไม่เอาด้วย เราต้องรู้จักทิศทางที่เราจะไปด้วยกันร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างไปอย่างที่เคยเป็นมาก่อน ขณะนี้เราต่างก็รู้วิธีแล้ว เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณพวกท่านที่ตั้งใจจะทำวันนี้ ต้องขอบคุณท่านอนุกรรมการทุกท่านที่เป็นวิทยากร ทั้งที่ผ่านมาและวันนี้ จะเห็นได้ว่าอนุกรรมการหรือวิทยากรที่มาซ้ำหน้ากันทุกที เพราะมีอยู่แค่นี้ ไม่ได้มากกว่านี้ ถ้ารอท่านเหล่านี้ช่วยคิวจะยาวมาก เพราะฉะนั้นท่านต้องพัฒนาตัวเองให้ได้
            ขอขอบคุณทุกท่านที่ลงแรงลงใจมาช่วยทุกๆคนในมหาวิทยาลัย แล้วก็ขอบคุณทางสกอ.เป็นอย่างมาก ที่ได้ให้โอกาสพวกเราพยายามสร้างแนวทางขึ้นมาจนกระทั่ง สกอ.ยอมรับ แล้วก็ยอมให้มีการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในมหาวิทยาลัยและการยกเว้น IQA ซึ่งเป็นช่องทางปลดปล่อยพวกเราจากกติกา ถ้าใครถึงระดับนี้แล้ว ต่อไปก็คงจะปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระเต็มที่แล้วเราก็จะสามารถพัฒนาไปได้เร็วขึ้น ก็อยากเห็นวันนั้นเกิดขึ้น หวังว่าวันนี้ท่านคงจะได้ประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อย  ขอให้ท่านโชคดี ขอให้อย่าล้มเลิกความตั้งใจที่จะสมัครวันนี้ ช่วยกันทำเพราะท่านจะต้องเป็นผู้นำของมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกเยอะอีกเป็นร้อย ท่านจะต้องเป็นผู้นำขอช่วยกันฉุดมหาวิทยาลัยเหล่านั้นขึ้นมา ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้ ขอให้โชคดี

**************************
วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Coming events

11 ก.ย. 62 - ประชุมชี้แจงโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-