่น
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ตามที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยให้สถานศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดำเนินการของสถานศึกษา ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เลือกใช้อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดทำขึ้น หรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์การ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการแปล เกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558” (The 2013 2014 และ 2015 - 2016 Education Criteria for Performance Excellence) เป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่เอกสารเกณฑ์ฯ ดังกล่าวไปยังสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และใช้เป็นกรอบในการพัฒนาองค์การเพื่อก้าวสู่ความเป็นสถาบันชั้นเลิศในระดับนานาชาติต่อไป
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx สามารถนำเกณฑ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การทางการศึกษาที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และสามารถใช้กรอบคำถามในเกณฑ์เพื่อการประเมินตนเอง และค้นหาโอกาสในการพัฒนา วางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นควรจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ และในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้

วัตถุประสงค์
1.       พื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และมีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx
2.       พื่อให้สถาบันนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา วางแผนเพื่อ
การปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการ
3.       เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วัน เวลา และสถานที่
จำนวน 2 รุ่น ดังนี้คือ
รุ่นที่
วันที่
สถานที่
1
6-8 กรกฎาคม 2558
โรงแรมอีสติน ตัน จังหวัดเชียงใหม่
2
13-15 กรกฎาคม 2558
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้เข้าร่วมประชุม
          จำนวนประมาณ 160 คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถาบันได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และมีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx
2. สถาบันนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา และทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการได้
3. สถาบันมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด


เอกสารเพิ่มเติม
-เอกสารอื่นๆComing events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-