่น
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ตามที่ได้มีหน่วยงานที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 79 หน่วยงาน จาก 37 สถาบัน แบ่งเป็นระดับคณะวิชา จำนวน 66 หน่วยงาน และระดับสถาบัน จำนวน 13 หน่วยงาน 

สกอ. ได้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน จาก 10 สถาบัน แบ่งเป็นหน่วยงานระดับคณะวิชา จำนวน 13 หน่วยงาน และระดับสถาบัน 2 หน่วยงาน รายละเอียดดังแสดงในตาราง


#
สถาบัน
หน่วยงาน
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร
3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเศรษฐศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์
8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
10
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
11
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ระดับสถาบัน
12
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
ระดับสถาบัน
13
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร์
14
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Martin de Tours School of Management & Economics (MSME)
15
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว เตรียมการเชิญผู้บริหารหน่วยงาน (คณบดี,รองคณบดี/ อธิการบดี,รองอธิการบดี) เพื่อเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้วยเกณฑ์ EdPEx ในวันที่ 10 ก.ค. 2558 (เต็มวัน) ณ โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค กรุงเทพมหานคร


หมายเหตุ
- ผลการคัดเลือกนี้ ยังไม่ถือเป็นการสิ้นสุดการคัดเลือก เนื่องจากได้เพิ่มเติมหน่วยงานอีก จำนวน 5 หน่วยงาน ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ  จากการประชุมชี้แจงโครงการบ่มเพาะฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสถาบันการศึกษา ซึ่งจะได้มีการพิจารณาคัดเลือกหลังจากการประชุมในวันที่ 10 ก.ค. นี้อีกครั้ง

สรุปข้อมูลการคัดเลือกต่างๆ
Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-