่น
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยการนำเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence ไปใช้เป็นเครื่องมือ      ในการบริหารองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การทางการศึกษาที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ

ในการนี้ สกอ. จึงได้จัดทำแผนการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยกณฑ์ EdPEx (สสส) เพื่อวางแผนการดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพสถาบัน อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ในระยะ 5 ปีและได้จัดการประชุมแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา (Introduction for EdPEx)” เพื่อชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะต่อแผนการดำเนินการดังกล่าวร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วนั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมและความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ ตามแผนการขับเคลื่อนฯที่วางไวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (incubation project)” ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำโดยที่ปรึกษา (Mentor) อบรมให้ความรู้เพื่อเลือกใช้เครื่องมือ (Tools) ในการพัฒนาคุณภาพได้รับการตรวจเยี่ยม (Validation) ให้ข้อมูลป้อนกลับและติดตามความก้าวหน้ารวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและตัวอย่างของสถาบันที่มีการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx อย่างเป็นรูปธรรมและรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับระหว่างการดำเนินโครงการต่อไป 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นควรจัดการประชุมชี้แจง “โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษาอธิบายถึงวิธีการ ขั้นตอน และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx จากสถาบันอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา
2. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงวิธีการ ขั้นตอน และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษา
3.      เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วัน เวลา และสถานที่
                    วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ  ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม
                 จำนวนประมาณ 100 คน ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ และผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 30 หน่วยงาน หน่วยงานละ 3 คน รวมจำนวน 90 คน
                 2. ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวน 4 คน
3. คณะอนุกรรมการทำงานขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 6 คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          สถาบันอุดมศึกษามีความเข้าใจในลักษณะสำคัญของเกณฑ์ EdPEx ประโยชน์ของเกณฑ์ EdPEx และแนวทางในการนำไปใช้ในองค์การทางการศึกษา ได้รับทราบถึงวิธีการ ขั้นตอน และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ได้รับคำแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นไปใช้ในการพัฒนาองค์การ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการองค์การเพื่อการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด

เอกสารประกอบการประชุมวิดีโอการประชุม
ช่วงการถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปิดการประชุมสัมมนาComing events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-