่น
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567

การประชุมสัมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5 (หมวดที่4และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 

หัวข้อ 

- พิธีเปิดโดย ศ.สงวนสิน รัตนเลิศ

- การบรรยาย หัวข้อ หมวด 4: การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ และผลลัพธ์

ที่เกี่ยวข้อง

โดย รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-