่น
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567

            ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้กำหนดให้หน่วยงาน EdPEx200 ดำเนินการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษา เพื่อให้พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพระดับ 300 คะแนน ภายใน 4 ปี นั้น

          ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 และ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) จำนวน 3 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


          สป.อว.ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) พ.ศ. 2567 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องต่อไป


Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-