่น
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

      

           ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 400 คะแนนหรือสูงกว่า (EdPEx400) สำหรับเป็นทางเลือก ในการดำเนินการของหน่วยงาน EdPEx300 นั้น 

 ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพระดับ 400 คะแนน 

         สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องต่อไป


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx 


Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-