่น
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566

           ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้กำหนดให้หน่วยงาน EdPEx200 ดำเนินการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษา เพื่อให้พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพระดับ 300 คะแนน ภายใน 4 ปี นั้น

          ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 และ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 และในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566  มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) จำนวน 5 หน่วยงาน และในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่าน เพิ่มเติม จำนวน 1 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 6 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 

วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

          สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุ่นที่ 6 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องต่อไปComing events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-