่น
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566

           ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้กำหนดให้หน่วยงาน EdPEx200 ดำเนินการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษา เพื่อให้พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพระดับ 300 คะแนน ภายใน 4 ปี นั้น

          ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 และ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) จำนวน 3 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 

วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

          สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) ครั้งที่ 1 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องต่อไป

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-