่น
วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

      ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 141 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับสถาบัน 11 หน่วยงาน และระดับคณะ 130 หน่วยงาน ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า และหัวข้อ 2.2 และ 6.1 ข้อละไม่เกิน 5 หน้า นั้น

           สป.อว. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือก จำนวน 44 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้


                1. คณะพยาบาลศาสตร์         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                2. คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                3. คณะเภสัชศาสตร์                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                4. คณะวิศวกรรมศาสตร์         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                5. คณะครุศาสตร์                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                6. คณะสหเวชศาสตร์                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                7. คณะการสื่อสารมวลชน         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                8. ระดับสถาบัน                         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                9. สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                10. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน     มหาวิทยาลัยทักษิณ

                11. คณะศิลปกรรมศาสตร์         มหาวิทยาลัยทักษิณ

                12. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     มหาวิทยาลัยทักษิณ

                13. คณะศึกษาศาสตร์                 มหาวิทยาลัยทักษิณ

                14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                15. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                16. คณะเศรษฐศาสตร์                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                17. สถาบันภาษา                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                18. คณะเภสัชศาสตร์                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                19. คณะศิลปศาสตร์                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                20. คณะพยาบาลศาสตร์         มหาวิทยาลัยบูรพา

                21. คณะสหเวชศาสตร์                 มหาวิทยาลัยพะเยา

                22. คณะพยาบาลศาสตร์         มหาวิทยาลัยพะเยา

                23. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

                24. คณะวิศวกรรมศาสตร์          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                25. คณะเภสัชศาสตร์            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                26. ระดับสถาบัน                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                27. บัณฑิตวิทยาลัย                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                28. คณะพลศึกษา                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                29. คณะโบราณคดี                 มหาวิทยาลัยศิลปากร

                30. คณะวิทยาศาสตร์                 มหาวิทยาลัยศิลปากร

                31. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

                32. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

                33. คณะวิทยาการจัดการ          มหาวิทยาลัยศิลปากร

                34. คณะศึกษาศาสตร์                 มหาวิทยาลัยศิลปากร

                35. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

                36. คณะวิทยาการอิสลาม         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                37. สำนักวิชาแพทยศาสตร์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                38. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                39. คณะนิติศาสตร์                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                40. คณะบริหารธุรกิจ                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

                41. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

                42. คณะวิทยาศาสตร์                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

                43. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

                44. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ Site visit จากโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9 ที่ผ่านมา จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่


                1. ระดับสถาบัน                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                2. คณะวิทยาศาสตร์            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                3. คณะสัตวแพทยศาสตร์      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                4. คณะเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


หมายเหตุ

1. สป.อว.จะแจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

2. สป.อว.จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและไม่ผ่าน screening อย่างเป็นทางการต่อไป


ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความสนใจกับโครงการนี้


Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-