่น
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566                   ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 โดยมี


วัตถุวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติซึ่งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า หัวข้อ 2.2 ไม่เกิน 5 หน้า 6.1 ไม่เกิน 5 หน้า และคำถามระดับสถาบัน ไม่เกิน 2 หน้า เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 135 หน่วยงาน แบ่งเป็นระดับสถาบัน จำนวน 10 หน่วยงาน และระดับคณะวิชา จำนวน 125 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 44 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ Site visit จากโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9  จำนวน 5 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 49 หน่วยงาน นั้น


                ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 และ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนนให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 1 จำนวน 11 หน่วยงาน และในการประชุมครั้งที่  9/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเพิ่มเติม 10 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 21 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

                สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 21 แห่ง และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่างๆ ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ สป.อว. จะแจ้งผลอย่างเป็นทางการ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทั้งหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณาต่อไป


หมายเหตุ : เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับการลงพื้นที่ตรวจประเมิน ถึงวันที่ 16 กันยายน 2566EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx    

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-