่น
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 


ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting” ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กร ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินงานและบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน รวมทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และชี้แจงวัตถุประสงค์ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ.2565 เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบรายละเอียดของแนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด

จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ดูแลด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ และผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันละ 2-3 ท่าน เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://bit.ly/EdPEX200-10 หรือ scan QR code ภายในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565


** ทั้งนี้ หนังสือเชิญได้จัดส่งให้กับทางสถาบันเรียบร้อยแล้ว


เอกสารดาวน์โหลด 

- ร่างโครงการและกำหนดการ

- ขั้นตอนการสมัครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

E-mail : edpexproject@gmail.com

โทรศัพท์ : 02 039 5625


 EdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPEx

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-