่น
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 

                ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า หัวข้อ 2.2 ไม่เกิน 5 หน้า 6.1 ไม่เกิน 5 หน้า และคำถามระดับสถาบัน ไม่เกิน 2 หน้า เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 27 สถาบัน 119 หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานระดับสถาบัน 9 หน่วยงาน หน่วยงานระดับคณะวิชา 110 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 36 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ Site visit จากโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8 ที่ผ่านมา จำนวน 3 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 39 หน่วยงาน นั้น

 

                ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนนให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9 จำนวน 5 หน่วยงาน ในการประชุม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเพิ่มเติม 7 หน่วยงาน และ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเพิ่มเติม 5 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 17 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระดับสถาบัน

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ระดับสถาบัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

                สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 17 แห่ง และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ สป.อว. จะแจ้งผล อย่างเป็นทางการ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณาต่อไป


 


EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx


Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-