่น
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 

          ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้กำหนดให้หน่วยงาน ในโครงการ EdPEx200 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน เพื่อให้พร้อมรับการตรวจประเมิน ภายใน 4 ปี นั้น

          ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุ่นที่ 5  จำนวน 1 หน่วยงาน และ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเพิ่มเติม 1 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 2 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

          สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องต่อไป

EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPExComing events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-