่น
วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565


           ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2564 มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 119 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับสถาบัน 9 หน่วยงาน และระดับคณะ 110 หน่วยงาน ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า หัวข้อ 2.2 ไม่เกิน 5 หน้า  6.1 ไม่เกิน 5 หน้า และคำถามสำหรับระดับสถาบัน ไม่เกิน 2 หน้า นั้น

          สป.อว. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือก จำนวน 36 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับสถาบัน 4 หน่วยงาน และระดับคณะ 32 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 

#

สถาบัน

คณะ

1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์

2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์

3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์

4

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์

5

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

6

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

7

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์

8

มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

9

มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

12

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับสถาบัน

13

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

14

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

15

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

16

มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับสถาบัน

17

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเภสัชศาสตร์

18

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์

19

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

20

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์

21

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะพยาบาลศาสตร์

22

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

23

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับสถาบัน

24

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

25

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะมัณฑนศิลป์

26

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์

27

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาการจัดการ

28

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะการแพทย์แผนไทย

29

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ

30

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะศึกษาศาสตร์

31

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาการอิสลาม

32

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับสถาบัน

33

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

34

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์

35

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์

36

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

 

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ ลงพื้นที่ตรวจประเมินของโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8 จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่

 

#

สถาบัน

คณะ

1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี

3

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะกายภาพบำบัด

 

หมายเหตุ

1. สป.อว.จะแจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

2. สป.อว.จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและ
ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น
 (screening) อย่างเป็นทางการต่อไป

 

 

ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความสนใจกับโครงการนี้

 

 

 

 

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-