่น
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 ถอดบทเรียน จากการประชุมสัมมนา 

หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

(Thailand Quality Class : TQC)”


Ø ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563


วิทยากร - ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

           - ศ.ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล - คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Download บทความ >> อยาาาาาาากเขียนหลังฟัง TQC Sharing  

                                จัดทำโดย นางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยต (ผู้ดำเนินรายการ)


Ø ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563


วิทยากร  - ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธารา - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

            - ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Download บทความ >> ตามรอย TQC” 

                                จัดทำโดย ศ.สงวนสิน รัตนเลิศ (ผู้ดำเนินรายการ)Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-