่น
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนา หัวข้อ


“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)” ครั้งที่ 2สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ คลิก


กำหนดการการประชุมสัมมนา

เวลา

กิจกรรม

08.3009.00 น.

ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

09.00 – 09.15 น.

เปิดการประชุมสัมมนา

โดย  รองเลขาธิการ ฯ

09.15 – 11.15 น.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC

§ 09.15 – 10.15 น.

กรณีศึกษา: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(หน่วยงานที่ผ่าน EdPEx200 รุ่นที่ 1)

โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

§ 10.15 – 11.15 น.

กรณีศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(หน่วยงานที่ผ่าน EdPEx200 รุ่นที่ 1)

โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11.15 – 13.00 น.

อภิปรายซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผู้ดำเนินรายการ ศาสตราจารย์สงวนสิน  รัตนเลิศ

13.00 น.

สรุปและปิดการประชุมสัมมนา

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-