่น
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

       
 ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดส่งโครงร่างองค์การ (OP) ไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ในหัวข้อ 7.1 7.5 ไม่เกิน 5 หน้า และ หัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 4.1 รวมไม่เกิน 10 หน้า เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 30 สถาบัน 87 หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานระดับสถาบัน 4 หน่วยงาน หน่วยงานระดับคณะวิชา 83 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 25 หน่วยงาน  นั้น

                ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนนให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 จำนวน 4 หน่วยงาน ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเพิ่มเติมอีก 5 หน่วยงาน และในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเพิ่มเติมอีก 2 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 11 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้     

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับสถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

          สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 11 หน่วยงาน และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่างๆ ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ จะได้จัดทำหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณาต่อไป


EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-