่น
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 7
               ตามที่ ได้มีหน่วยงานที่สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 87 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นระดับสถาบัน 4 หน่วยงาน และระดับคณะ 83 หน่วยงาน สป.อว. ขอประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 20 หน่วยงาน ดังนี้

#
สถาบัน
คณะ
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทันตแพทยศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์
3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสังคมศาสตร์  
5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับสถาบัน
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
9
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
10
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์
11
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์
12
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ 
13
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
14
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
15
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ
16
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
17
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
18
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
19
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
20
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเกษตรศาสตร์ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากหน่วยงานได้ผ่าน screening โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 ที่ผ่านมา จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่

#
สถาบัน
คณะ
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะประมง
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะโบราณคดี
6
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์


หมายเหตุ
1.สป.อว.จะได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

2.สป.อว.จะได้จัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและไม่ผ่าน Screening อย่างเป็นทางการต่อไป


Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-