่น
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562

             ตารางกำหนดการประชุมฯ
เวลา
กิจกรรม
08.3009.30 น.
ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.30 09.45 น.
เปิดการประชุมสัมมนา
โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ ศรีศุกรี
09.45 11.45 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : อยากใช้เกณฑ์ EdPEx จะเริ่มต้นอย่างไร และใช้แล้วได้ประโยชน์อย่างไร
§ 09.45 10.15 น.
กรณีศึกษา : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(หน่วยงานที่ผ่าน EdPEx200 รุ่นที่ 4)
โดย คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
§ 10.15 10.45 น.
กรณีศึกษา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(หน่วยงานที่ผ่าน EdPEx200 รุ่นที่ 5)
โดย คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.45 11.45 น.
แนวทาง กติกา และกระบวนการต่างๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ EdPEx:200
โดย  ศาสตราจารย์สงวนสิน รัตนเลิศ
       และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
11.45 12.30 น.
ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปและปิดการประชุมสัมมนา
โดย  คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
12.30 น.
ปิดการประชุมสัมมนา/รับประทานอาหารกลางวัน


Download เอกสาร 
- เอกสารประกอบการประชุม
- คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการ
แบบฟอร์มการสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening)
ระยะเวลาส่งใบสมัคร 20 พฤศจิกายน 16 ธันวาคม 2562

EdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPEx

Coming events

20 พ.ย. 62 - ประชุมชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-