่น
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562


ประกาศผลการพิจารณาหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกการเข้าร่วม
โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ GROW63 
จำนวน 13 หน่วยงาน  ดังนี้

#
มหาวิทยาลัย
คณะ
1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร     
3
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเภสัชศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะศิลปศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
6
มหาวิทยาลัยบูรพา                 
คณะวิทยาศาสตร์
7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
คณะศึกษาศาสตร์
8
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์
9
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์        
คณะเกษตร (กำแพงแสน)
10
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
11
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
คณะวิศวกรรมศาสตร์
12
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
13
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
    
ขอให้หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าวเตรียมบุคลากรเพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (Kick off) ในระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ท่าน รายละเอียดจะเรียนแจ้งไปยังผู้ประสานงานตามที่ท่านได้แจ้งไว้ภายหลัง


EdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPEx

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-