่น
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 6
        
          ตามที่ ได้มีหน่วยงานที่สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน สกอ. ขอประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 18 หน่วยงาน ดังนี้

#
สถาบัน
คณะ
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะประมง
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์
3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
8
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์
10
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
11
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะแพทยศาสตร์
12
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะโบราณคดี
13
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์
14
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์
15
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเภสัชศาสตร์ 
16
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
18
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์

หมายเหตุ
1.สกอ.จะได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
2.สกอ.จะได้จัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและไม่ผ่านScreening อย่างเป็นทางการต่อไป

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-