่น
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

              ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด ซึ่งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดส่งโครงร่างองค์การ (OP) และผลลัพธ์ในหมวด 7.1 – 7.5 เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 14 สถาบัน 48 หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานระดับสถาบัน 2 หน่วยงาน และหน่วยงานระดับคณะวิชา 46 หน่วยงาน นั้น

                ในการนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2560 กลุ่มแรก จำนวน 4 หน่วยงาน และ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติมอีก 2 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 6 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้


                สกอ.ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 6 แห่ง และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่างๆ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ จะได้จัดทำหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการไปยังสถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณาต่อไป

★★★★★★
Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-