่น
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 5
ตามที่ได้มีหน่วยงานที่สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 5 รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน สกอ. ขอประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 13 หน่วยงาน คือ

สถาบัน
คณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์    
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะศิลปศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ Site visit จากการเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 4 จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่

สถาบัน
คณะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ
1.สกอ.จะได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

2.สกอ.จะได้จัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและไม่ผ่าน Screening อย่างเป็นทางการต่อไป

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-