่น
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาให้มีการดำเนินการที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ  และได้จัดทำแผนการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx (iCAD - Action Plan Model) เพื่อวางแผนการดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ในระยะ 5 ปีข้างหน้าต่อไป โดยได้จัดการประชุม “แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา (Introduction for EdPEx)” เพื่อชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะต่อแผนการดำเนินการดังกล่าวร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ในวันวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ  ณ นคร  ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น

ในการนี้ สกอ. จึงได้เริ่มดำเนินการตามแผนการดำเนินงานในด้านส่งเสริม: สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยได้เตรียมดำเนินการ "โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (incubation project)" ซึ่งจะสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ ได้รับการตรวจเยี่ยม (Validation) และให้คำแนะนำโดยที่ปรึกษา (Mentor) ได้รับความรู้เพื่อเลือกใช้เครื่องมือ (Tools) ในการพัฒนาคุณภาพ ให้ข้อมูลป้อนกลับและติดตามความก้าวหน้า เพื่อเป็นแนวทางที่ดีและตัวอย่างของสถาบันที่มีการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx อย่างเป็นรูปธรรม และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับระหว่างการดำเนินโครงการต่อไป

โดยขอให้หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะฯ ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำหนังสือนำส่ง ใบสมัคร และโครงสร้างทีมงาน EdPEx ภายในหน่วยงาน  
2. จัดส่งเอกสารข้อ 1 พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงให้สกอ. ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2558 
3. เข้าร่วมการประชุมชี้แจง "โครงการบ่มเพาะฯ" ในวันที่ 15 มิ.ย. 2558 เวลา 13.30 น. ที่สกอ. 
4. ผู้บริหารหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก (คณบดี,รองคณบดี/ อธิการบดี/รองอธิการบดี) จะต้องเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
ในวันที่ 10 ก.ค. 2558

Download เอกสารประกอบการสมัคร
- ตารางการดำเนินการโครงการบ่มเพาะฯ
- เกณฑ์การพิจารณา
- ใบสมัคร

การประชุมชี้แจง โครงการบ่มเพาะฯ วันที่ 15 มิ.ย. (ยังไม่เปิดให้ download)
- หนังสือเชิญประชุม (สำหรับหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ)
- แจ้งท้ายสำเนา
- โครงการและกำหนดการ
- แบบตอบรับ


FAQ

Q: ต้องใช้คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ของสกอ. และ ผลการประเมินภายนอก (EQA) ของสมศ. หรือไม่
A: ไม่ใช้ครับ แต่ขอให้แสดงความพร้อมและความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสนับสนุนจากผู้บริหารและความร่วมมือภายในหน่วยงาน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการสมัคร

Q: หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จะจัดส่งใบสมัครไปที่ใด
A: ส่งไฟล์มาทางemail: edpexproject@gmail.com 
และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่ 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-