่น
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”


ตามที่  คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยให้สถานศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดำเนินการของสถานศึกษา ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เลือกใช้อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดทำขึ้น หรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์การ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการแปล “เกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558” (The 2013 – 2014 และ 2015 - 2016 Education Criteria for Performance Excellence) เป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่เอกสารเกณฑ์ฯ ดังกล่าวไปยังสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และใช้เป็นกรอบในการพัฒนาองค์การเพื่อก้าวสู่ความเป็นสถาบันชั้นเลิศในระดับนานาชาติต่อไป
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx สามารถนำเกณฑ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การทางการศึกษาที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และสามารถใช้กรอบคำถามในเกณฑ์เพื่อการประเมินตนเอง และค้นหาโอกาสในการพัฒนา วางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นควรจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ขึ้น ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และมีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx
2. เพื่อให้สถาบันนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา วางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการ
3. เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 80 คน ประกอบด้วย
1. บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 70 คน
2. ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 4 คน
3. คณะอนุกรรมการทำงานขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 6 คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถาบันได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และมีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx
2. สถาบันนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา และทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตาม
เป้าหมายที่สถาบันต้องการได้
3. สถาบันมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด

เอกสารเพิ่มเติม
- กำหนดการ
- หนังสือเชิญ
- แจ้งท้ายสำเนา
- แบบตอบรับ
-โครงการ
- เอกสารประกอบ

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-