่น
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดการประชุมหารือระหว่างคณะอนุกรรมการทำงานขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กับผู้แทนจากคณะวิชาที่เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในรุ่นที่ 4 จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินการโครงการบ่มเพาะสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ซึ่งเป็นโครงการสำหรับสถาบันที่มีความพร้อมและตั้งใจจริงในการพัฒนาองค์การทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 2 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้ปรับปรุงโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าว และเปิดรับสมัครการเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558- 15 มิ.ย. 2558 ต่อไป

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-