่น
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยให้สถานศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดาเนินการของสถานศึกษา ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เลือกใช้อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น หรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ การดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์การ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดาเนินการแปล “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558” (The 2013 – 2014 และ 2015 - 2016 Education Criteria for Performance Excellence) เป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่เอกสารเกณฑ์ฯ ดังกล่าวไปยังสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้นาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และใช้เป็นกรอบในการพัฒนาองค์การเพื่อก้าวสู่ความเป็นสถาบันชั้นเลิศในระดับนานาชาติต่อไป
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx สามารถนาเกณฑ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การทางการศึกษาที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสาหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และสามารถใช้กรอบคาถามในเกณฑ์เพื่อการประเมินตนเอง และค้นหาโอกาสในการพัฒนา วางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดาเนินงานและทาให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นควรจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ขึ้น จานวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 20-22 เมษายน 2558 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 สาหรับสถาบันอุดมศึกษาในภาคกลาง และภาคตะวันออก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และมีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx
2. เพื่อให้สถาบันนาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา วางแผนเพื่อ
การปรับปรุงระบบการดาเนินงานและทาให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการ
3. เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวนประมาณ 70 คน ประกอบด้วย
1. บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา จานวน 60 คน
2. ผู้บริหารและข้าราชการสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 4 คน
3. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและคณะอนุกรรมการทางานขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จานวน 14 คน หน่วยงานที่รับผิดชอบสานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สถาบันได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และมีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx
2. สถาบันนาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา และทาให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตาม
เป้าหมายที่สถาบันต้องการได้
3. สถาบันมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด
- กำหนดการรุ่นที่ 1

- กำหนดการรุ่นที่ 2Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-