Archive for พฤษภาคม 2015

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”


ตามที่  คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยให้สถานศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดำเนินการของสถานศึกษา ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เลือกใช้อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดทำขึ้น หรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์การ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการแปล “เกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558” (The 2013 – 2014 และ 2015 - 2016 Education Criteria for Performance Excellence) เป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่เอกสารเกณฑ์ฯ ดังกล่าวไปยังสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และใช้เป็นกรอบในการพัฒนาองค์การเพื่อก้าวสู่ความเป็นสถาบันชั้นเลิศในระดับนานาชาติต่อไป
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx สามารถนำเกณฑ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การทางการศึกษาที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และสามารถใช้กรอบคำถามในเกณฑ์เพื่อการประเมินตนเอง และค้นหาโอกาสในการพัฒนา วางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นควรจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ขึ้น ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และมีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx
2. เพื่อให้สถาบันนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา วางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการ
3. เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 80 คน ประกอบด้วย
1. บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 70 คน
2. ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 4 คน
3. คณะอนุกรรมการทำงานขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 6 คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถาบันได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และมีความรู้พื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx
2. สถาบันนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา และทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตาม
เป้าหมายที่สถาบันต้องการได้
3. สถาบันมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด

เอกสารเพิ่มเติม
- กำหนดการ
- หนังสือเชิญ
- แจ้งท้ายสำเนา
- แบบตอบรับ
-โครงการ
- เอกสารประกอบ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เปิดรับสมัคร "โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (incubation project)"

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาให้มีการดำเนินการที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ  และได้จัดทำแผนการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx (iCAD - Action Plan Model) เพื่อวางแผนการดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ในระยะ 5 ปีข้างหน้าต่อไป โดยได้จัดการประชุม “แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา (Introduction for EdPEx)” เพื่อชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะต่อแผนการดำเนินการดังกล่าวร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ในวันวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ  ณ นคร  ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น

ในการนี้ สกอ. จึงได้เริ่มดำเนินการตามแผนการดำเนินงานในด้านส่งเสริม: สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยได้เตรียมดำเนินการ "โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (incubation project)" ซึ่งจะสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ ได้รับการตรวจเยี่ยม (Validation) และให้คำแนะนำโดยที่ปรึกษา (Mentor) ได้รับความรู้เพื่อเลือกใช้เครื่องมือ (Tools) ในการพัฒนาคุณภาพ ให้ข้อมูลป้อนกลับและติดตามความก้าวหน้า เพื่อเป็นแนวทางที่ดีและตัวอย่างของสถาบันที่มีการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx อย่างเป็นรูปธรรม และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับระหว่างการดำเนินโครงการต่อไป

โดยขอให้หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะฯ ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำหนังสือนำส่ง ใบสมัคร และโครงสร้างทีมงาน EdPEx ภายในหน่วยงาน  
2. จัดส่งเอกสารข้อ 1 พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงให้สกอ. ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2558 
3. เข้าร่วมการประชุมชี้แจง "โครงการบ่มเพาะฯ" ในวันที่ 15 มิ.ย. 2558 เวลา 13.30 น. ที่สกอ. 
4. ผู้บริหารหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก (คณบดี,รองคณบดี/ อธิการบดี/รองอธิการบดี) จะต้องเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
ในวันที่ 10 ก.ค. 2558

Download เอกสารประกอบการสมัคร
- ตารางการดำเนินการโครงการบ่มเพาะฯ
- เกณฑ์การพิจารณา
- ใบสมัคร

การประชุมชี้แจง โครงการบ่มเพาะฯ วันที่ 15 มิ.ย. (ยังไม่เปิดให้ download)
- หนังสือเชิญประชุม (สำหรับหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ)
- แจ้งท้ายสำเนา
- โครงการและกำหนดการ
- แบบตอบรับ


FAQ

Q: ต้องใช้คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ของสกอ. และ ผลการประเมินภายนอก (EQA) ของสมศ. หรือไม่
A: ไม่ใช้ครับ แต่ขอให้แสดงความพร้อมและความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสนับสนุนจากผู้บริหารและความร่วมมือภายในหน่วยงาน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการสมัคร

Q: หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จะจัดส่งใบสมัครไปที่ใด
A: ส่งไฟล์มาทางemail: edpexproject@gmail.com 
และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่ 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การประชุมหารือการดำเนินการ "โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสุ่ความเป็นเลิศ (incubation project)"

    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดการประชุมหารือระหว่างคณะอนุกรรมการทำงานขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กับผู้แทนจากคณะวิชาที่เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในรุ่นที่ 4 จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินการโครงการบ่มเพาะสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ซึ่งเป็นโครงการสำหรับสถาบันที่มีความพร้อมและตั้งใจจริงในการพัฒนาองค์การทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 2 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้ปรับปรุงโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าว และเปิดรับสมัครการเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558- 15 มิ.ย. 2558 ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Coming events

20 พ.ย. 62 - ประชุมชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-