่น
วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

หลักการและเหตุผล

     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยการนำเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การทางการศึกษาที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ
     คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยให้สถานศึกษามีอิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดำเนินการของสถานศึกษา ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เลือกใช้อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดทำขึ้น หรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น EdPEx
     เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการแปล “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2556-2557” (The 2013–2014 Education Criteria for Performance Excellence) เป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่เอกสารเกณฑ์ฯ ดังกล่าวไปยังสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา   เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวไปยังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป
     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นควรจัดการประชุม “แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา (Introduction for EdPEx)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา สร้างความเข้าใจ และรับรู้ร่วมกันถึงแผนการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ในช่วงระยะเวลาต่างๆอย่างต่อเนื่องและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx จากสถาบันอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา (Introduction for EdPEx)
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในแผนการการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ในระยะต่างๆ
3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษา
4. เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วัน เวลา และสถานที่
     วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ  ณ นคร  ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวนประมาณ 160 คน ประกอบด้วย
1.ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการหรือการประกันคุณภาพ หรือผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 150 คน
2. ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 4 คน
3. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและคณะอนุกรรมการทำงานขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 6 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     สถาบันอุดมศึกษามีความเข้าใจในลักษณะสำคัญของเกณฑ์ EdPEx ประโยชน์ของเกณฑ์ EdPEx และแนวทางในการนำไปใช้ในองค์การทางการศึกษา ได้รับทราบแผนการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ในระยะต่างๆ ได้รับคำแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นไปใช้ในการพัฒนาองค์การ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การเพื่อการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด

Download
Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-